Giới thiệu

IGSCE Math khuyến khích sự phát triển kiến thức Toán học như một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống và là cơ sở cho những bậc học cao hơn. Giáo trình nhằm mục đích xây dựng sự tự tin cho người học bằng cách giúp học sinh phát triển năng khiếu về con số, mô hình và các mối quan hệ, đồng thời nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề cũng như trình bày và giải thích kết quả. Học viên cũng tiếp thu được cách giao tiếp và lý do sử dụng các khái niệm toán học.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Chapter 1: Reviewing number concepts
1.1 Different types of numbers
1.2 Multiples and factors
1.3 ..................................
Chapter 2: Making sense of algebra
2.1 Using letters to represent unknown values
2.2 Substitution
2.3 ..................................
Chapter 3: Lines, angles and shapes
3.1 Lines and angles
3.2 Triangles
3.3 ..................................
Chapter 4: Collecting, organising and displaying data
4.1 Collecting and classifying data
4.2 Organising data
4.3 Using charts to display data
Chapter 5: Fractions and standard form
5.1 Equivalent fractions
5.2 Operations on fractions
5.3 ..................................
Chapter 6: Equations and transforming formula
6.1 Further expansions of brackets
6.2 Solving linear equations
6.3 ..................................
Chapter 7: Perimeter, area and volume
7.1 Perimeter and area in two dimensions
7.2 Three-dimensional objects
7.3 Surface areas and volumes of solids
Chapter 8: Introduction to probability
8.1 Basic probability
8.2 Theoretical probability
8.3 ..................................
Chapter 9: Sequences and sets
9.1 Sequences
9.2 Polygons
9.3 ..................................
Chapter 10: Straight lines and quadratic equations
10.1 Straight lines
10.2 Quadratic (and other) expressions
Chapter 11: Pythagoras' theorem and similar shapes
11.1 Pythagoras' theorem
11.2 Understanding similar triangles
11.3 ..................................
Chapter 12: Averages and measures of spread
12.1 Different types of average
12.2 Making comparisons using averages and ranges
12.3 ..................................
Chapter 13: Understanding measurement
13.1 Understanding units
13.2 Time
13.3 ..................................
Chapter 14: Further solving of equations and inequalities
14.1 Simultaneous linear equations
14.2 Linear inequalities
14.3 ..................................
Chapter 15: Scale drawings, bearings and trigonometry
15.1 Scale drawings
15.2 Bearings
15.3 ..................................
Chapter 16: Scatter diagrams and correlation
16.1 Introduction to bivariate data
Chapter 17: Managing money
17.1 Earning money
17.2 Borrowing and investing money
17.3 Buying and selling
Chapter 18: Curved graphs
18.1 Drawing quadratic graphs (the parabola)
18.2 Drawing reciprocal graphs (the hyperbola)
18.3 ..................................
Chapter 19: Symmetry
19.1 Symmetry in two dimensions
19.2 Symmetry in three dimensions
19.3 ..................................
Chapter 20: Histograms and frequency distribution diagrams
20.1 Histograms
20.2 Cumulative frequency
Chapter 21: Ratio, rate and proportion
21.1 Working with ratio
21.2 Ratio and scale
21.3 ..................................
Chapter 22: More equations, formulae and functions
22.1 Setting up equations to solve problems
22.2 Using and transforming formulae
22.3 Functions and function notation
Chapter 23: Vectors and transformations
23.1 Simple plane transformations
23.2 Vectors
23.3 Further transformations
Chapter 24: Probability using tree diagrams and Venn diagrams
24.1 Using tree diagrams to show outcomes
24.2 Calculating probability from tree diagrams
24.3 ..................................

Thành tích học sinh