Giới thiệu

Khoá học Quản trị kinh doanh chương trình IB bao gồm các chủ đề như nhân sự, kế toán, marketing…, là ngành học nghiên cứu chuyên sâu cách thức các cá nhân và các tổ chức tương tác với nhau trong một môi trường kinh doanh năng động.

IB Business Management giúp học viên phát triển các kỹ năng phân tích, biện luận và đánh giá các hoạt động, tình huống kinh doanh ở bối cảnh địa phương, quốc gia và quốc tế. Có hai cấp độ học có thể lựa chọn là Cơ bản và Nâng cao.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Unit 1: Business Organisation and Environment
1.1 Introduction to business management
1.2 Types of organisations
1.3 Organisational objectives
1.4 Stakeholders
1.5 External environment
1.6 Growth and evolution
1.7 Organisational planning tools (HL)
Unit 2: Human Resource Management
2.1 Functions and evolution of human resource management
2.2 Organisational structure
2.3 Leadership and management
2.4 Motivation
2.5 Organisational (corporate) culture (HL)
2.6 Industrial/employee relations (HL)
Unit 3: Finance and Accounts
3.1 Sources of finance
3.2 Costs and revenues
3.3 Break-even analysis
3.4 Final accounts (HL)
3.5 Profitability and liquidity ratio analysis
3.6 Efficiency ratio analysis (HL)
3.7 Cash flow
3.8 Investment appraisal (HL)
3.9 Budgeting (HL)
Unit 4: Marketing
4.1 The role of marketing
4.2 Marketing planning
4.3 Sales forecasting (HL)
4.4 Market research
4.5 The four Ps (product, price, promotion, place)
4.6 The extended marketing mix of seven Ps (HL)
4.7 International marketing (HL)
4.8 E-commerce
Unit 5: Operations Management
5.1 The role of operations management
5.2 Production methods
5.3 Lean production and quality management (HL)
5.4 Location
5.5 Production planning (HL)
5.6 Research and development (HL)
5.7 Crisis management and contingency planning (HL)

Thành tích học sinh