Giới thiệu
IB Hệ thống Môi trường và Xã hội là môn học liên ngành. Nó kết hợp nhiều ngành khoa học và môn học khác nhau như Địa lý, Sinh thái học, Khoa học Môi trường, Hóa học và thậm chí cả Vật lý. Vì IB ESS rộng như vậy, cung cấp nhiều khía cạnh khác nhau của môi trường, nó được xếp vào hai nhóm môn học khác nhau: Nhóm môn học 3 (Cá nhân và Xã hội) và Nhóm môn học 4 (Khoa học) của chương trình IB.
Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Unit 1: Foundations of environmental systems and societies
1.1 Environmental value systems
1.2 Systems and models
1.3 Energy and equilibria
1.4 Sustainability
1.5 Humans and pollution
Unit 2: Ecosystems and ecology
2.1 Species and populations
2.2 Communities and ecosystems
2.3 Flows of energy and matter
2.4 Biomes, zonation and succession
2.5 Investigating ecosystems
Unit 3: Biodiversity and conservation
3.1 An introduction to biodiversity
3.2 Origins of biodiversity
3.3 Threats to biodiversity
3.4 Conservation of biodiversity
Unit 4: Water and aquatic food production systems and societies
4.1 Introduction to water systems
4.2 Access to fresh water
4.3 Aquatic food production systems
4.4 Water pollution
Unit 5: Soil systems and terrestrial food production systems and societies
5.1 Introduction to soil systems
5.2 Terrestrial food production systems and food choices
5.3 Soil degradation and conservation
Unit 6: Atmospheric systems and societies
6.1 Introduction to the atmosphere
6.2 Stratospheric ozone
6.3 Photochemical smog
6.4 Acid deposition
Unit 7: Climate change and energy production
7.1 Energy choices and security
7.2 Climate change – causes and impacts
7.3 Climate change – mitigation and adaptation
Unit 8: Human systems and resource use
8.1 Human population dynamics
8.2 Resource use in society
8.3 Solid domestic waste
8.4 Human population carrying capacity

Thành tích học sinh