Giới thiệu

Checkpoint Math giúp học sinh suy nghĩ phân tích và có khả năng suy luận tốt hơn khi xoay quanh hàng loạt chủ đề về số học, đại số, hình học, đo lường, xác suất, thống kê… Môn học tập trung vào xây dựng tư duy và làm việc theo phương pháp toán học, giúp học sinh trở nên thông thạo tính toán, áp dụng vào các tình huống hằng ngày. Các nội dung được giảng dạy còn hỗ trợ học sinh nhận ra mối liên hệ của các khái niệm toán học, nhờ vậy kích thích tư duy sáng tạo để tạo ra và cải thiện sự trôi chảy của con số.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Checkpoint
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Checkpoint
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Checkpoint
Hỗ trợ đăng ký thi Checkpoint
Nội dung khóa học
Unit 1: Number
1.1 The relationship between squares and corresponding square roots, and cubes and corresponding cube roots
1.2 Squares of negative and positive numbers, and corresponding square roots
1.3 Estimate surds
Unit 2: Algebra
2.1 𝑛th term rules algebraically in the form 𝑛 ± 𝑎, 𝑎 × 𝑛 where 𝑎 is a whole number
2.2 𝑛th term rules algebraically in the form 𝑛 ± 𝑎, 𝑎 × 𝑛, or 𝑎𝑛 ± 𝑏, where 𝑎 and 𝑏 are positive or negative integers or fractions
2.3 𝑛th term rules algebraically in the form 𝑎𝑛 ± 𝑏, where 𝑎 and 𝑏 are positive or negative integers or fractions, and in the form, 𝑛2, 𝑛3 or 𝑛2 ± 𝑎, where 𝑎 is a whole number
Unit 3: Geometry and Measure
3.1 The volume of a cube or cuboid
3.2 Derive the formula for the volume of a triangular prism
3.3 Derive the formula for the volume of prisms and cylinders
Unit 4: Statistics and Probability
4.1 Explain that probabilities range from 0 to 1, and can be represented as proper fractions, decimals and percentages
4.2 Understand that complementary events are two events that have a total probability of 1
4.3 Understand that the probability of multiple mutually exclusive events can be found by summation and all mutually exclusive events have a total probability of 1

Thành tích học sinh