Giới thiệu

AP Statistics tìm hiểu về các khái niệm và công cụ chính được sử dụng để thu thập, phân tích và rút ra kết luận từ dữ liệu. Học sinh sẽ khám phá số liệu thống kê thông qua thảo luận và các hoạt động, đồng thời thiết kế các cuộc khảo sát và thử nghiệm.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Exploring One-Variable Data
1.1 Variation in categorical and quantitative variables
1.2 Representing data using tables or graphs
1.3 ..................................
Unit 2: Exploring Two-Variable Data
2.1 Comparing representations of 2 categorical variables
2.2 Calculating statistics for 2 categorical variables
2.3 ..................................
Unit 3: Collecting Data
3.1 Planning a study
3.2 Sampling methods
3.3 ..................................
Unit 4: Probability, Random Variables, and Probability Distributions
4.1 Using simulation to estimate probabilities
4.2 Calculating the probability of a random event
4.3 ..................................
Unit 5: Sampling Distributions
5.1 Variation in statistics for samples collected from the same population
5.2 The central limit theorem
5.3 ..................................
Unit 6: Inference for Categorical Data: Proportions
6.1 Constructing and interpreting a confidence interval for a population proportion
6.2 Setting up and carrying out a test for a population proportion
6.3 ..................................
Unit 7: Inference for Quantitative Data: Means
7.1 Constructing and interpreting a confidence interval for a population mean
7.2 Setting up and carrying out a test for a population mean
7.3 ..................................
Unit 8: Inference for Categorical Data: Chi-Square
8.1 The chi-square test for goodness of fit
8.2 The chi-square test for homogeneity
8.3 ..................................
Unit 9: Inference for Quantitative Data: Slopes
9.1 Confidence intervals for the slope of a regression model
9.2 Setting up and carrying out a test for the slope of a regression model
9.3 Selecting an appropriate inference procedure

Thành tích học sinh