Giới thiệu

AP Computer Science A giúp học sinh làm quen với các khái niệm và công cụ của khoa học máy tính khi bạn học một tập hợp con của ngôn ngữ lập trình Java. Bạn sẽ thực hành công việc thiết kế, viết và kiểm tra các chương trình máy tính để giải quyết vấn đề hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Primitive Types
1.1 Primitive data types including int, double, and Boolean
1.2 Evaluating arithmetic expressions in program code
1.3 Using assignment operators to produce a value
1.4 How variables and operators are sequenced and combined in an expression to create a result
Unit 2: Using Objects
2.1 Objects and classes as ways to describe instances, attributes, and behaviors
2.2 Creating objects by calling constructors with and without parameters
2.3 Utilizing class libraries, including Integer and Double
2.4 Defining an object’s behavior using methods, including static and Math class
2.5 Calling non-static void methods with and without parameters
2.6 Using String objects and methods
2.7 Using application program interfaces (APIs) and libraries
Unit 3: Boolean Expressions and If Statements
3.1 Finding Boolean values with expressions involving relational operators
3.2 Using conditional statements to execute different statements based on input values
3.3 Building on conditional statements to create multiple possible outcomes
3.4 Creating the same value using equivalent Boolean expressions
3.5 Referencing objects with aliases
Unit 4: Iteration
4.1 Creating a loop to run an expression repeatedly until certain conditions are met
4.2 Standard arithmetic-based and String algorithms
4.3 Representing iterative processes in code using for and while loops
4.4 Nesting loop and iteration statements
Unit 5: Writing Classes
5.1 The makeup of a class, including whether attributes are public or private
5.2 Setting an object’s attributes using constructors
5.3 Using comments to describe the functionality of code
5.4 Defining behaviors of an object using non-void, void, and static methods
5.5 Where variables can be used in program code
5.6 Breaking problems into smaller parts by creating methods to solve individual subproblems
5.7 Intellectual property and ethical concerns in programming
Unit 6: Array
6.1 Representing multiple related items as array objects
6.2 Traversing an array by accessing the elements using iteration statements
6.3 Standard algorithms that utilize array traversals to perform functions
Unit 7: ArrayList
7.1 Representing collections of related object reference data using ArrayList objects
7.2 Traversing an ArrayList by accessing the elements using iteration statements
7.3 Standard algorithms that utilize ArrayList traversals to perform functions
7.4 Searching and sorting using standard algorithms
7.5 Ethical issues around data collections
Unit 8: 2D Array
8.1 Representing collections of data as arrays of arrays, or 2D arrays
8.2 Traversing a 2D array by accessing the elements using nested iteration statements
Unit 9: Inheritance
9.1 Using common attributes and behaviors to group existing objects into superclasses
9.2 Defining and overriding methods within subclasses and superclasses
9.3 Creating references using inheritance hierarchies
9.4 Associating subclass objects with superclasses to create polymorphism
Unit 10: Recursion
10.1 Executing recursive methods
10.2 Searching and sorting using binary search and merge sort algorithms

Thành tích học sinh