Giới thiệu
Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Renaissance and Exploration
1.1 Classical revival and Renaissance developments
1.2 New monarchies and the foundations of the centralized modern state
1.3 ..................................
Unit 2: Age of Reformation
2.1 The birth of Protestantism and Catholic Reformation
2.2 Political impacts of religious upheaval and the wars of religion
2.3 ..................................
Unit 3: Absolutism and Constitutionalism
3.1 The rise of absolutism and challenges to it
3.2 English Civil War and the Glorious Revolution
3.3 ..................................
Unit 4: Scientific, Philosophical, and Political Developments
4.1 The Scientific Revolution and developments in understanding of the natural world
4.2 The Enlightenment and new schools of political thought
4.3 ..................................
Unit 5: Conflict, Crisis, and Reaction in the Late 18th Century
5.1 The rise of global markets and the growth of Britain’s power
5.2 The French Revolution, Napoleon’s reign, and the Congress of Vienna
5.3 Romanticism
Unit 6: Industrialization and Its Effects
6.1 The Industrial Revolution and societal changes
6.2 Developments in communication, transportation, and manufacturing
6.3 ..................................
Unit 7: 19th-Century Perspectives and Political Developments
7.1 National unification movements
7.2 Popular nationalism and Zionism
7.3 ..................................
Unit 8: 20th-Century Global Conflicts
8.1 World War I and its legacy
8.2 The Russian Revolution
8.3 ..................................
Unit 9: Cold War and Contemporary Europe
9.1 The Marshall Plan and the Iron Curtain
9.2 The Cold War
9.3 ..................................

Thành tích học sinh