Giới thiệu

AP Computer Science Principles tìm hiểu các nguyên tắc làm nền tảng cho khoa học máy tính và phát triển các kỹ năng tư duy mà các nhà khoa học máy tính sử dụng. Học sinh sẽ làm việc độc lập và là một phần của nhóm để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực một cách sáng tạo bằng cách sử dụng các công cụ và quy trình tính toán.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Creative Development
1.1 Collaboration
1.2 Program design and development
Unit 2: Data
2.1 Data compression
2.2 Extracting information from data
Unit 3: Algorithms and Programming
3.1 Developing algorithms
3.2 Simulations
3.3 Algorithmic efficiency
Unit 4: Computer Systems and Networks
4.1 The internet
4.2 Parallel and distributed computing
Unit 5: Impact of Computing
5.1 The digital divide
5.2 Computing bias
5.3 Safe computing

Thành tích học sinh