Giới thiệu

AP World History: Modern nghiên cứu sự phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội hình thành nên thế giới từ năm 1200 Công Nguyên cho đến nay thông qua việc phân tích các văn bản, các nguồn tài liệu trực quan, các bằng chứng lịch sử khác nhau và viết các bài luận thể hiện các lập luận lịch sử.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: The Global Tapestry
1.1 States in Africa, Afro-Eurasia, East Asia, Europe, South and Southeast Asia, and the Americas
1.2 Global and regional religions and belief systems
Unit 2: Networks of Exchange
2.1 The Silk Roads
2.2 The Mongol Empire
2.3 The Indian Ocean trading network
2.4 The trans-Saharan trade routes
2.5 The effects of cross-cultural interactions
Unit 3: Land-Based Empires
3.1 The development of the Manchu, Mughal, Ottoman, and Safavid empires
3.2 How rulers of empires maintained their power
3.3 Religious developments in empires
Unit 4: Transoceanic Interconnections
4.1 The influence of scientific learning and technological innovation
4.2 The Columbian Exchange
4.3 Development and expansion of maritime empires
4.4 Internal and external challenges to state power
4.5 Changes to social hierarchies linked to the spread of empires
Unit 5: Revolutions
5.1 The Enlightenment
5.2 Revolutions against existing governments and the birth of new nation-states
5.3 The Industrial Revolution
5.4 Trade policies
5.5 The development of industrial economies
Unit 6: Consequences of Industrialization
6.1 State expansion in the 18th and 19th centuries
6.2 Resistance to imperialism
6.3 The growth of the global economy
6.4 Economic imperialism
6.5 Causes and effects of new migration patterns
Unit 7: Global Conflict
7.1 Changes in the global political order after 1900
7.2 World War I: its causes and how it was fought
7.3 The interwar period
7.4 World War II: its causes and how it was fought
7.5 Mass atrocities after 1900
Unit 8: Cold War and Decolonization
8.1 The causes and effects of the Cold War
8.2 The spread of communism
8.3 How colonies in Asia and Africa achieved independence
8.4 The creation of new states after decolonization
8.5 The end of the Cold War
Unit 9: Globalization
9.1 Advances in technology and their effects
9.2 Disease
9.3 Environment
9.4 Economic change
9.5 Movements for reform
9.6 How globalization changed culture
9.7 New international institutions

Thành tích học sinh