Giới thiệu

Theo học A Level Accounting, học sinh sẽ hiểu được khả năng ứng dụng của kế toán trong bối cảnh hiện nay thông qua khám phá vai trò và trách nhiệm của kế toán, nghiên cứu kế toán tài chính, kế toán chi phí và quản lý. Học môn này giúp học sinh hiểu, áp dụng, phân tích và đánh giá thông tin kế toán, qua đó đưa ra quyết định trong kinh doanh và truyền đạt thông tin cho các bên liên quan. Những kỹ năng thực tiễn này là nền tảng lý tưởng để học lên cao hơn hoặc thăng tiến sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Part 1: The accounting system
1.1 Double-entry bookkeeping: Cash transactions
1.2 Double-entry bookkeeping: Credit transactions
1.3 Books of prime entry
1.4 Balancing accounts
1.5 The classification of accounts and division of the ledger
1.6 The trial balance
Part 2: Financial accounting
2.1 Statements of profit or loss for sole traders
2.2 Statements of financial position for sole traders
2.3 Accounting concepts
2.4 Accruals and prepayments (the matching concept)
2.5 Accounting for the depreciation of non-current assets
2.6 Irrecoverable debts
2.7 Bank reconciliation statements
2.8 Control accounts
2.9 The correction of errors
2.10 Incomplete records
2.11 Incomplete records: Further considerations
2.12 Partnership accounts
2.13 Partnership changes
2.14 Manufacturing businesses
2.15 An introduction to limited company accounts
2.16 Limited companies: Further considerations
2.17 Non-profit making organisations (clubs and societies)
2.18 Statements of cash flows
2.19 Auditing and stewardship
2.20 International accounting standards
2.21 Computerised accounting systems
2.22 Business acquisition and merger
2.23 Ethics and the accountant
2.24 Accounting information for stakeholders
2.25 Analysis and communication of accounting information
Part 3: Cost and management accounting
3.1 Costing of materials and labour
3.2 Absorption costing
3.3 Unit, job and batch costing
3.4 Marginal costing
3.5 Activity-based costing (ABC)
3.6 Budgeting and budgetary control
3.7 Standard costing
3.8 Investment appraisal

Thành tích học sinh