Giới thiệu

A Level History là môn học có giáo trình linh hoạt và phạm vi rộng bao quát lịch sử hiện đại trong thế kỷ 19 và 20. Vào năm AS Level, học sinh sẽ được học về các chủ đề liên quan đến lịch sử châu Âu, châu Mỹ hoặc lịch sử thế giới. Năm cuối A Level thì học sinh sẽ được nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, Đông Nam Á và lịch sử thế giới.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Unit 1: European option: Modern Europe, 1750–1921 (AS Level only)
1.1 France, 1774–1814
1.2 The Industrial Revolution in Britain, 1750–1850
1.3 Liberalism and nationalism in Germany, 1815–1871
1.4 The Russian Revolution, 1894–1921
Unit 2: American option: The history of the USA, 1820–1941 (AS Level only)
2.1 The origins of the Civil War, 1820–1861
2.2 Civil War and Reconstruction, 1861–1877
2.3 The Gilded Age and Progressive Era, 1870s to 1920
2.4 The Great Crash, The Great Depression and the New Deal policies, 1920–1941
Unit 3: International option: International history, 1870–1945 (AS Level only)
3.1 Empire and the emergence of world powers, 1870–1919
3.2 The League of Nations and international relations in the 1920s
3.3 The League of Nations and international relations in the 1930s
3.4 China and Japan, 1912–1945
Unit 4: The origins of the First World War (A-level only)
4.1 Tensions between the Great Powers including the Moroccan Crises
4.2 The alliance system
4.3 The growth of militarism
4.4 The arms race
4.5 Instability in the Balkans
4.6 War plans
4.7 The assassination at Sarajevo and the July crisis
4.8 Mobilisation and declarations of war
Unit 5: The Holocaust (A-level only)
5.1 The background of European and German anti-Semitism and racist theories
5.2 Nazi anti-Semitism and persecution of the Jews, 1933–1941
5.3 The impact of war on Nazi policy towards the Jews
5.4 Ghettoisation and Jewish responses to the Holocaust
5.5 he development of Nazi extermination policies towards Jews and other minorities
5.6 Contemporary reactions to the Holocaust
Unit 6: The origins and development of the Cold War (A-level only)
6.1 Tensions in the wartime alliance against the Axis powers
6.2 Peace-making at the end of the Second World War
6.3 Increasing tensions in a divided Europe
6.4 The Truman Doctrine and the Marshall Plan
6.5 The Berlin Blockade and Airlift
Unit 7: European option, Depth study 1: European history in the interwar years, 1919–1941 (A-level only)
7.1 Mussolini’s Italy, 1919–1941
7.2 Stalin’s Russia, 1924–1941
7.3 Hitler’s Germany, 1929–1941
7.4 Britain, 1919–1939
Unit 8: American option, Depth study 2: The USA, 1944–1992 (A-level only)
8.1 The late 1940s and 1950s
8.2 The 1960s and the 1970s
8.3 The 1980s and early 1990s
8.4 Foreign policy, 1944–1992
Unit 9: International option, Depth study 3: International history, 1945–1992 (A-level only)
9.1 US–Soviet relations during the Cold War, 1950–1991
9.2 The spread of communism in East and Southeast Asia, 1945–1991
9.3 Decolonisation, the Cold War and the UN in Sub-Saharan Africa, 1950–1992
9.4 Conflict in the Middle East, 1948–1991

Thành tích học sinh