Giới thiệu

A Level Math bao gồm Đại số, Hình học, Lượng giác và Giải tích hình thành nên các khối cơ bản của môn học. Học viên còn được học ứng dụng toán học với các chủ đề như mạng lưới, thuật toán, năng lượng, chuyển động, xác suất, xử lý dữ liệu, thử nghiệm giả thuyết…

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Unit 1: Pure Mathematics 1
1.1 Quadratics
1.2 Functions
1.3 Coordinate geometry
1.4 Circular measure
1.5 Trigonometry
1.6 Series
1.7 Differentiation
1.8 Integration
Unit 2: Pure Mathematics 2
2.1 Algebra
2.2 Logarithmic and exponential functions
2.3 Trigonometry
2.4 Differentiation
2.5 Integration
2.6 Numerical solution of equations
Unit 3: Pure Mathematics 3
3.1 Algebra
3.2 Logarithmic and exponential functions
3.3 Trigonometry
3.4 Differentiation
3.5 Integration
3.6 Numerical solution of equations
3.7 Vectors
3.8 Differential equations
3.9 Complex numbers
Unit 4: Mechanics
4.1 Forces and equilibrium
4.2 Kinematics of motion in a straight line
4.3 Momentum
4.4 Newton’s laws of motion
4.5 Energy, work and power
Unit 5: Probability & Statistics 1
5.1 Representation of data
5.2 Permutations and combinations
5.3 Probability
5.4 Discrete random variables
5.5 The normal distribution
Unit 6: Probability & Statistics 2
6.1 The Poisson distribution
6.2 Linear combinations of random variables
6.3 Continuous random variables
6.4 Sampling and estimation
6.5 Hypothesis tests

Thành tích học sinh