Giới thiệu

WACE Math tập trung vào việc xây dựng khả năng sử dụng toán học của học sinh trong môi trường học thuật lẫn đời sống hằng ngày. Khóa học cung cấp cho học sinh kiến thức, hiểu biết và kỹ năng toán học liên quan đến 4 phép toán sử dụng số nguyên, phân số và số thập phân; chu vi, diện tích và thể tích và xác suất; mối liên hệ giữa thống kê và xác suất; nhận biết và áp dụng các khái niệm và kỹ thuật tính toán hàm số trong các tình huống thực tế…

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi WACE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi WACE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu WACE
Nội dung khóa học
Unit 1: Consumer arithmetic
1.1 Applications of rates and percentages
1.2 Use of spread sheets
Unit 2: Algebra and matrices
2.1 Linear and non-linear expressions
2.2 Matrices and matrix arithmetic
Unit 3: Shape and measurement
3.1 Pythagoras’ theorem
3.2 Mensuration
3.3 Similar figures and scale factors
Unit 4: Univariate data analysis and the statistical investigation process
4.1 The statistical investigation process
4.2 Making sense of data relating to a single statistical variable
4.3 Comparing data for a numerical variable across two or more groups
Unit 5: Applications of trigonometry
5.1 Use trigonometric ratios to determine the length of an unknown side
5.2 Determine the area of a triangle
5.3 Solve problems involving non-right-angled triangles using the sine rule and the cosine rule
5.4 Solve practical problems involving right-angled and non-right-angled triangles
Unit 6: Linear equations and their graphs
6.1 Linear equations
6.2 Straight-line graphs and their applications
6.3 Simultaneous linear equations and their applications
6.4 Piece-wise linear graphs and step graphs
Unit 7: Bivariate data analysis
7.1 The statistical investigation process
7.2 Identifying and describing associations between two categorical variables
7.3 Identifying and describing associations between two numerical variables
7.4 Fitting a linear model to numerical data
7.5 Association and causation
7.6 The data investigation process
Unit 8: Growth and decay in sequences
8.1 The arithmetic sequence
8.2 The geometric sequence
8.3 Sequences generated by first-order linear recurrence relations
Unit 9: Graphs and networks
9.1 The definition of a graph and associated terminology
9.2 Planar graphs
9.3 Paths and cycles
Unit 10: Time series analysis
10.1 Describing and interpreting patterns in time series data
10.2 Analyzing time series data
10.3 The data investigation process
Unit 11: Loans, investments and annuities
11.1 Compound interest loans and investments
11.2 Reducing balance loans
11.3 Annuities and perpetuities
Unit 12: Networks and decision mathematics
12.1 Trees and minimum connector problems
12.2 Project planning and scheduling using critical path analysis (CPA)
12.3 Flow networks
12.4 Assignment problems

Thành tích học sinh