Giới thiệu

Với môn học WACE Chemistry, học sinh được nghiên cứu các tính chất và phản ứng của vật liệu, tìm hiểu các lý thuyết và mô hình được sử dụng để mô tả, giải thích và đưa ra dự đoán về các hệ thống, cấu trúc và tính chất hóa học. Học sinh còn nhận thức được các mối nguy hiểm và đưa ra các quyết định sáng suốt về việc sử dụng hóa chất và quản lý tài nguyên bền vững. Các hoạt động trong phòng thí nghiệm giúp khóa học vừa trở nên thú vị, vừa phát triển sự đánh giá cao sự cần thiết của quá trình phân tích chính xác trong các quy trình sử dụng hóa chất, qua đó học sinh dễ dàng liên hệ với các ngành khoa học khác, bao gồm sinh học, địa chất, y học, sinh học phân tử và nông nghiệp.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi WACE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi WACE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu WACE
Nội dung khóa học
Unit 1: Chemical fundamentals: structure, properties and reactions
1.1 Properties and structure of atoms
1.2 Properties and structure of materials
1.3 Chemical reactions: reactants, products and energy change
Unit 2: Molecular interactions and reactions
2.1 Intermolecular forces and gases
2.2 Aqueous solutions and acidity
2.3 Rates of chemical reactions
Unit 3: Equilibrium, acids and bases, and redox reactions
3.1 Chemical equilibrium systems
3.2 Acids and bases
3.3 Oxidation and reduction
Unit 4: Organic chemistry and chemical synthesis
4.1 Properties and structure of organic materials
4.2 Chemical synthesis

Thành tích học sinh