Giới thiệu

IGCSE Physics giúp học viên hiểu được thế giới quan tổng thể mà chúng ta đang sống, cập nhật thông tin về khoa học bằng cách tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Vật lý thông qua sự kết hợp giữa các nghiên cứu lý thuyết và thực tế, từ đó học viên có thể làm giàu kiến thức và phát triển các kỹ năng khoa học cần thiết.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Topic 1: Making measurements
1.1 Measuring length and volume
1.2 Density
1.3 Measuring time
Topic 2: Describing motion
2.1 Understanding speed
2.2 Distance-time graphs
2.3 ...
Topic 3: Forces and motion
3.1 We have lift-off
3.2 Mass, weight and gravity
3.3 .................................
Topic 4: Turning effects
4.1 The moment of a force
4.2 Calculating moments
4.3 Stability and centre of gravity
Topic 5: Forces and matter
5.1 Forces acting on solids
5.2 Stretching springs
5.3 ............................
Topic 6: Energy stores and transfers
6.1 Energy stores
6.2 Energy transfers
6.3 ............................
Topic 7: Energy resources
7.1 The energy we use
7.2 Energy from the Sun
Topic 8: Work and power
8.1 Doing work
8.2 Calculating work done
8.3 ............................
Topic 9: The kinetic partical model of matter
9.1 States of matter
9.2 The kinetic partical model of matter
9.3 ............................
Topic 10: Thermal properties of matter
10.1 Thermal expansion
10.2 Specific heat capacity
10.3 Changing state
Topic 11: Thermal energy transfers
11.1 Conduction
11.2 Convection
11.3 ............................
Topic 12: Sound
12.1 Making sounds
12.2 How does sound travel?
12.3 ............................
Topic 13: Light
13.1 Reflection of light
13.2 Refraction of light
13.3 ............................
Topic 14: Properties of waves
14.1 Describing waves
14.2 Speed, frequency and wavelength
14.3 Explaining wave phenomena
Topic 15: The electromagnetic spectrum
15.1 Electromagnetic waves
15.2 Electromagnetic hazards
15.3 Communicating using electromagnetic waves
Topic 16: Magnetism
16.1 Permanent magnets
16.2 Magnetic fields
Topic 17: Static electricity
17.1 Charging and discharging
17.2 Explaining static electricity
17.3 Electric fields
Topic 18: Electrical quantities
18.1 Current in electric circuits
18.2 Voltage in electric circuits
18.3 ............................
Topic 19: Electric circuits
19.1 Circuit components
19.2 Combinations of resistors
19.3 Electrical safety
Topic 20:Electromagnetic forces
20.1 The magnetic effect of a current
20.2 Force on a current-carrying conductor
20.3 ............................
Topic 21: Electromagnetic induction
21.1 Generating electricity
21.2 Power lines and transformers
21.3 How transformers work
Topic 22: The nuclear atom
22.1 Atomic structure
22.2 Protons, neutrons and electrons
Topic 23: Radioactivity
23.1 Radioactivity all around us
23.2 Radioactive decay
23.3 ............................
Topic 24: Earth and the Solar System
24.1 Earth, Sun and Moon
24.2 The Solar System
Topic 25: Stars and the Universe
25.1 The Sun
25.2 Stars and galaxies
25.3 The Universe

Thành tích học sinh