Giới thiệu

IGCSE Computer Science đòi hỏi sự hiểu biết về các khái niệm cơ bản liên quan đến tư duy máy tính và cách máy tính cũng như các thiết bị kỹ thuật số khác hoạt động. Qua môn học này, học sinh sẽ nắm rõ các quy trình thuật toán, các nguyên tắc, thiết kế của phần cứng và phần mềm, ứng dụng và tác động của chúng đối với khoa học và thực tiễn.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Topic 1: Data representation
1.1 Binary and hexadecimal
1.2 Binary manipulation and negative numbers
1.3 3 How do computers represent text, images and sound?
1.4 Measuring data storage
1.5 Data compression
Topic 2: Data transmission
2.1 The structure of a data packet
2.2 Packet switching
2.3 Methods of data transmission
2.4 The universal serial bus (USB) interface
2.5 Detecting errors in data transmission
2.6 Encryption
Topic 3: Hardware
3.1 The role of the CPU
3.2 The fetch stage
3.3 The decode stage
3.4 The execute stage
3.5 Factors that can affect the performance of a CPU
3.6 Input and output devices
3.7 Data storage
3.8 Virtual memory
3.9 Cloud storage
3.10 Network hardware
Topic 4: Software
4.1 Types of software
4.2 Operating system
4.3 Interrupts
4.4 Types of programming language
4.5 Translators
4.6 Integrated Development Environment
Topic 5: The internet and its uses
5.1 The internet and the world wide web
5.2 Requesting and retrieving web pages
5.3 The purpose of a web browser
5.4 Digital currency
5.5 Cyber security
Topic 6: Automated and emerging technologies
6.1 Automated systems
6.2 Robotics
6.3 Robots in context
6.4 Artificial intelligence
Topic 7: Algorithm design and problem solving
7.1 Program development life cycle
7.2 Analysis
7.3 Design
7.4 Pseudocode
7.5 Coding
7.6 Testing
7.7 Common algorithms
7.8 Trace tables
7.9 Finding the purpose of an algorithm
7.10 Finding errors in a program and correcting the errors
Topic 8: Programming
8.1 Programming concepts
8.2 Data types
8.3 Input and output
8.4 Arithmetic operators
8.5 Sequence
8.6 Selection
8.7 Iteration
8.8 Totalling
8.9 Counting
8.10 String manipulation
8.11 Nested statements
8.12 Subroutines
8.13 Library routines
8.14 Maintainable programs
8.15 Arrays
8.16 File handling
Topic 9: Databases
9.1 Database structure
9.2 SQL
9.3 SELECT... FROM
9.4 SELECT... FROM... WHERE
9.5 Order by
9.6 SUM
9.7 COUNT
Topic 10: Boolean logic
10.1 The role of logic gates
10.2 The NOT logic gate
10.3 The AND logic gate
10.4 The OR logic gate
10.5 The NAND logic gate
10.6 The NOR logic gate
10.7 The XOR logic gate
10.8 Logic expressions
10.9 Representing truth tables
10.10 Representing logic expressions
10.11 Representing problem statements
Topic 11: Programming scenarios practice
11.1 Programming scenario
11.2 Method 1: Identifying the inputs, processes and outputs
11.3 Writing the code
11.4 Method 2: Practically carrying out the program and identifying the stages

Thành tích học sinh