Giới thiệu

IGCSE Chemistry là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình IGCSE. Cũng như các môn khoa học tự nhiên khác, môn học này giúp con người hiểu được thế giới quan tổng thể mà chúng ta đang sống. Khi học Hóa học chương trình quốc tế IGCSE, ngoài việc làm giàu kiến thức, học viên còn được trang bị các kỹ năng cần thiết, hữu ích, và ứng dụng vào cuộc sống.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Topic 1: States of matter
1.1 States of matter
1.2 Kinetic particle theory of matter
1.3 Mixtures of substances and diffusion
Topic 2: Atomic structure
2.1 Atoms and elements
2.2 Isotopes
2.3 Electronic configuration of elements
Topic 3: Chemical bonding
3.1 Non-metallic substances and covalent bonding
3.2 Ions and ionic bonding
3.3 Giant structures
Topic 4: Chemical formulae and equations
4.1 Chemical names and formulae
4.2 Chemical equations for reactions
4.3 Relative masses of atoms and molecules
Topic 5: Chemical calculations
5.1 The mole and Avogadro's constant
5.2 The mole and chemical equations
5.3 Moles and solution chemistry
Topic 6: Electrochemistry
6.1 Types of electrical conductivity
6.2 Products of electrolysis
6.3 Hydrogen as a fuel
Topic 7: Chemical energetics
7.1 Physical and chemical changes
7.2 Exothermic and endothermic reactions
Topic 8: Rates of reaction
8.1 Factors affecting the rate of reaction
8.2 Collision theory of reaction rate
Topic 9: Reversible reactions and equilibrium
9.1 Reversible reactions
9.2 Haber process and Contact process
9.3 Fertilisers
Topic 10: Redox reactions
10.1 Combustion, oxidation and reduction
10.2 Redox reactions
Topic 11: Acids and bases
11.1 The nature of acids and bases
11.2 Characteristic reactions of acids
Topic 12: Preparation of salts
12.1 The importance of salts-an introduction
12.2 Preparation of salts
Topic 13: The Periodic Table
13.1 Classifying the elements
13.2 Trends in groups
13.3 Trends across a period
Topic 14: Metallic elements and alloys
14.1 The properties of metals
14.2 Uses of metals
14.3 Alloys
Topic 15: Reactivity of metals
15.1 The metal reactivity series
15.2 Metal displacement reactions
Topic 16: Extraction and corrosion of metals
16.1 Metal extraction and the reactivity series
16.2 Corrosion of metals
Topic 17: Chemistry of our environment
17.1 Air quality
17.2 Carbon dioxide, methane and climate change
17.3 Water
Topic 18: Introduction to organic chemistry
18.1 Names and formulae of organic compounds
18.2 Structural formulae, homologous series and isomerism
Topic 19: Reactions of organic compounds
19.1 Characteristic reactions of different homologous series
19.2 Chemistry of ethanol
19.3 Carboxylic acids and esters
Topic 20: Petrochemicals and polymers
20.1 Petroleum and its products
20.2 Polymers
20.3 Plastics
Topic 21: Experimental design and separation techniques
21.1 Experimental design
21.2 Separation and purification
21.3 Chromatography
Topic 22: Chemical analysis
22.1 Tests to identify common cations
22.2 Tests to identify common anions
22.3 Tests to identify common gases
22.4 Quantitative analysis: acid-base titrations

Thành tích học sinh