Giới thiệu

IGCSE Biology được cho là môn khoa học về sự sống, một môn học thú vị và tương đối dễ hơn các môn khoa học khác. Học môn này, học viên sẽ có cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu cấu trúc, chức năng, sự tăng trưởng, nguồn gốc, sự tiến hóa và phân bố của tất cả các cá thể sống trên Trái Đất theo chương trình chuẩn mực quốc tế.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Topic 1: Characteristics and classification of living organisms
1.1 Characteristics of organisms
1.2 The biological classification system
1.3 ..................................
Topic 2: Cells
2.1 Animal and plant cells
2.2 Bacterial cells
2.3 ..................................
Topic 3: Movement into and out of cells
3.1 Diffusion
3.2 Osmosis
3.3 Active transport
Topic 4: Biological molecules
4.1 Carbohydrates, fats and proteins
4.2 The structure of DNA
Topic 5: Enzymes
5.1 Biological catalysts
5.2 Factors that affect enzymes
Topic 6: Plant nutrition
6.1 Making carbohydrates using light energy
6.2 Leaves
6.3 Factors affecting photosynthesis
Topic 7: Human nutrition
7.1 Diet
7.2 The human digestive system
7.3 ..................................
Topic 8: Transport in plants
8.1 Xylem and phloem
8.2 Transport of water
8.3 Translocation of sucrose and amino acids
Topic 9: Transport in animals
9.1 Circulatory systems
9.2 The heart
9.3 ..................................
Topic 10: Diseases and immunity
10.1 Transmission of pathogens
10.2 The immune response
Topic 11: Respiration and gas exchange
11.1 Respiration
11.2 Gas exchange in humans
Topic 12: Coordination and response
12.1 The human nervous system
12.2 Sense organs
12.3 ..................................
Topic 13: Excretion and homeostasis
13.1 Excretion
13.2 Homeostasis
Topic 14: Reproduction in plants
14.1 Asexual and sexual reproduction
14.2 Sexual reproduction in flowering plants
14.3 Advantages and disadvantages of different methods of reproduction
Topic 15: Reproduction in humans
15.1 The human reproductive systems
15.2 Sexually transmitted infections
Topic 16: Chromosomes, genes and proteins
16.1 Chromosomes and cell division
16.2 Inheriting genes
16.3 Genes and protein synthesis
Topic 17: Variation and selection
17.1 Variation
17.2 Selection
Topic 18: Organisms and their environment
18.1 Energy flow and food webs
18.2 Nutrient cycles
18.3 Populations
Topic 19: Human influences on ecosystems
19.1 Human pressures on ecosystems
19.2 Conservation
Topic 20: Biotechnology and genetic modification
20.1 Biotechnology
20.2 Genetic modification

Thành tích học sinh