Giới thiệu

IGSCE Math khuyến khích sự phát triển kiến thức Toán học như một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống và là cơ sở cho những bậc học cao hơn. Giáo trình nhằm mục đích xây dựng sự tự tin cho người học bằng cách giúp học sinh phát triển năng khiếu về con số, mô hình và các mối quan hệ, đồng thời nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề cũng như trình bày và giải thích kết quả. Học viên cũng tiếp thu được cách giao tiếp và lý do sử dụng các khái niệm toán học.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IGCSE
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IGCSE
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IGCSE
Hỗ trợ hoàn thành Alternative to Practical
Nội dung khóa học
Topic 1: Functions
1.1 Mappings
1.2 Definition of a function
1.3 ..................................
Topic 2: Simultaneous equations and quadratics
2.1 Simultaneous equations (one linear and one non-linear)
2.2 Maximum and minimum values of a quadratic function
2.3 ..................................
Topic 3: Indices and surds
3.1 Simplifying expressions involving indices
3.2 Solving equations involving indices
3.3 ..................................
Topic 4: Factors and polynomials
4.1 Adding, subtracting and multiplying polynomials
4.2 Division of polynomials
4.3 ..................................
Topic 5: Equations, inequalities and graphs
5.1 Solving equations of the type |ax – b| = |cx – d|
5.2 Solving modulus inequalities
5.3 ..................................
Topic 6: Logarithmic and exponential functions
6.1 Logarithms to base 10
6.2 Logarithms to base a
6.3 ..................................
Topic 7: Straight-line graphs
7.1 Problems involving length of a line and mid-point
7.2 Parallel and perpendicular lines
7.3 ..................................
Topic 8: Circular measure
8.1 Circular measure
8.2 Length of an arc
8.3 Area of a sector
Topic 9: Trigonometry
9.1 Angles between 0° and 90°
9.2 The general definition of an angle
9.3 ..................................
Topic 10: Permutations and combinations
10.1 Factorial notation
10.2 Arrangements
10.3 ..................................
Topic 11: Series
11.1 Pascal's triangle
11.2 The binomial theorem
11.3 ..................................
Topic 12: Differentiation 1
12.1 The gradient function
12.2 The chain rule
12.3 ..................................
Topic 13: Vectors
13.1 Further vector notation
13.2 Position vectors
13.3 ..................................
Topic 14: Differentiation 2
14.1 Derivatives of exponential functions
14.2 Derivatives of logarithmic functions
14.3 ..................................
Topic 15: Integration
15.1 Differentiation reversed
15.2 Indefinite integrals
15.3 ..................................
Topic 16: Kinematics
16.1 Applications of differentiation in kinematics
16.2 Applications of integration in kinematics

Thành tích học sinh