Giới thiệu

IB Math tập trung vào việc giới thiệu các khái niệm Toán học quan trọng thông qua việc phát triển các kỹ năng toán học. Mục đích là giới thiệu cho học sinh những khái niệm này một cách dễ hiểu và mạch lạc, thay vì nhấn mạnh vào sự chặt chẽ của Toán học. Học sinh nên áp dụng kiến thức đã thu được vào bất cứ khi nào có thể để giải quyết các vấn đề thực tế được đặt ra trong bối cảnh thích hợp. Đa số học sinh sẽ cần một nền tảng Toán học vững chắc để chuẩn bị cho các nghiên cứu sau này về các môn học như Vật lý, Hóa học, Phân tích, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, …

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Topic 1: Measuring space: accuracy and geometry
1.1 Representing numbers exactly and approximately
1.2 Angles and triangles
1.3 Three dimensional geometry
Topic 2: Representing and describing data: descriptive statistics
2.1 Collecting and organizing data
2.2 Statistical measures
2.3 ................................
Topic 3: Dividing up space: coordinate geometry, Voronoi diagrams, vectors, lines
3.1 Coordinate geometry in 2 and 3 dimensions
3.2 The equation of a straight line in 2 dimensions
3.3 ................................
Topic 4: Modelling constant rates of change: linear functions and regressions
4.1 Functions
4.2 Linear models
4.3 ................................
5 Quantifying uncertainty: probability
5.1 Reflecting on experiences in the world of chance. First steps in the quantification of probabilities
5.2 Representing combined probabilities with diagrams
5.3 ................................
Topic 6: Modelling relationships with functions: power and polynomial functions
6.1 Quadratic models
6.2 Problems involving quadratics
6.3 ................................
Topic 7: Modelling rates of change: exponential and logarithmic functions
7.1 Geometric sequences and series
7.2 Financial applications of geometric sequences and series
7.3 ................................
Topic 8: Modelling periodic phenomena: trigonometric functions and complex numbers
8.1 Measuring angles
8.2 Sinusoidal models:
f(x) = a sin (b (x-c)) + d
8.3 ................................
Topic 9: Modelling with matrices: storing and analysing data
9.1 Introduction to matrices and matrix operations
9.2 Matrix multiplication and Properties
9.3 ................................
Topic 10: Analyzing rates of change: differential calculus
10.1 Limits and derivatives
10.2 Differentiation: further rules and techniques
10.3 Applications and higher derivatives
Topic 11: Approximating irregular spaces: integration and differential equations
11.1 Finding approximate areas for irregular regions
11.2 Indefinite integrals and techniques of integration
11.3 ................................
Topic 12: Modelling motion and change in two and three dimensions
12.1 Vector quantities
12.2 Motion with variable velocity
12.3 ................................
Topic 13: Representing multiple outcomes: random variables and probability distributions
13.1 Modelling random behaviour
13.2 Modelling the number of successes in a fixed number of trials
13.3 ................................
Topic 14: Testing for validity: Spearman's, hypothesis testing and X2 test for independence
14.1 Spearman's rank correlation Coefficient
14.2 Hypothesis testing for the binomial probability, the Poisson mean and the product moment correlation coefficient
14.3 ................................
Topic 15: Optimizing complex networks: graph theory
15.1 Constructing graphs
15.2 Graph theory for unweighted graphs
15.3 ................................
Topic 16: Exploration
16.1 Practice exam paper 1
16.2 Practice exam paper 2
16.3 Practice exam paper 3

Thành tích học sinh