Giới thiệu

IB Math tập trung vào việc giới thiệu các khái niệm Toán học quan trọng thông qua việc phát triển các kỹ năng toán học. Mục đích là giới thiệu cho học sinh những khái niệm này một cách dễ hiểu và mạch lạc, thay vì nhấn mạnh vào sự chặt chẽ của Toán học. Học sinh nên áp dụng kiến thức đã thu được vào bất cứ khi nào có thể để giải quyết các vấn đề thực tế được đặt ra trong bối cảnh thích hợp. Đa số học sinh sẽ cần một nền tảng Toán học vững chắc để chuẩn bị cho các nghiên cứu sau này về các môn học như Vật lý, Hóa học, Phân tích, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, …

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Topic 1: From patterns to generalizations: sequences, series and proof
1.1 Sequences, series and sigma notation
1.2 Arithmetic and geometric sequences and series
1.3 Proof
1.4 Counting principles and the binomial theorem
Topic 2: Representing relationships: functions
2.1 Functional relationships
2.2 Special functions and their graphs
2.3 Classification of functions
2.4 Operations with functions
2.5 Function transformations
Topic 3: Expanding the number system: complex numbers
3.1 Quadratic equations and Inequalities
3.2 Complex numbers
3.3 Polynomial equations and Inequalities
3.4 The fundamental theorem of algebra
3.5 Solving equations and inequalities
3.6 Solving systems of linear equations
Topic 4: Measuring change: differentiation
4.1 Limits, continuity and convergence
4.2 The derivative of a function
4.3 Differentiation rules
4.4 Graphical interpretation of the derivatives
4.5 Applications of differential Calculus
4.6 Implicit differentiation and related rates
Topic 5: Analysing data and quantifying randomness: statistics and probability
5.1 Sampling
5.2 Descriptive statistics
5.3 The justification of statistical techniques
5.4 Correlation, causation and linear regression
Topic 6: Relationships in space: geometry and trigonometry
6.1 The properties of three-dimensional space
6.2 Angles of measure
6.3 Ratios and identities
6.4 Trigonometric functions
6.5 Trigonometric equations
Topic 7: Generalizing relationships: exponents, logarithms and integration
7.1 Integration as antidifferentiation and definite integrals
7.2 Exponents and logarithms
7.3 Derivatives of exponential and logarithmic functions; tangents and normals
7.4 Integration techniques
Topic 8: Modelling change: more calculus
8.1 Areas and volumes
8.2 Kinematics
8.3 Ordinary differential equations (ODES)
8.4 Limits revisited
Topic 9: Modelling 3D space: Vectors
9.1 Geometrical representation of Vectors
9.2 Introduction to vector algebra
9.3 Scalar product and its properties
9.4 Vector equation of a line
9.5 Vector product and properties
9.6 Vector equation of a plane
9.7 Lines, planes and angles
9.8 Application of vectors
Topic 10: Equivalent systems of representation: more complex numbers
10.1 Forms of a complex number
10.2 Operations with complex numbers in polar form
10.3 Powers and roots of complex numbers in polar form
Topic 11: Valid comparisons and informed decisions: probability distributions
11.1 Axiomatic probability systems
11.2 Probability distributions
11.3 Continuous random variables
11.4 Binomial distribution
11.5 The normal distribution
Topic 12: Exploration
12.1 Practice exam paper 1
12.2 Practice exam paper 2
12.3 Practice exam paper 3

Thành tích học sinh