Giới thiệu

Khóa học Kinh tế chương trình IB tập trung vào việc giải quyết các vấn đề như quản lý nguồn tài nguyên, phân bổ nguồn lực, doanh nghiệp và thị trường, chính phủ và xã hội.

Là ngành học năng động thu hút học sinh trường quốc tế, IB Economics khuyến khích học sinh phát triển quan điểm quốc tế, nuôi dưỡng mối quan tâm đến các vấn đề toàn cầu và nâng cao nhận thức của học sinh về trách nhiệm của họ ở cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Topic 1: The foundations of economics
1.1 Scarcity, choice and opportunity cost
1.2 Economics as a social science
1.3 Central themes
Topic 2: Competitive markets: demand and supply
2.1 Introduction to competitive markets
2.2 Demand
2.3 ..................................
Topic 3: Elasticities
3.1 Price elasticity of demand (PED)
3.2 Cross-price elasticity of demand (XED)
3.3 ..................................
Chapter 4: Government intervention
4.1 Indirect taxes
4.2 Indirect (excise) taxes: market outcomes, social welfare and tax incidence (HL)
4.3 ..................................
Chapter 5: Market failure
5.1 The meaning of market failure: allocative inefficiency
5.2 Externalities: diverging private and social benefits and costs
5.3 ..................................
Chapter 6: The theory of the firm I: Production, costs, revenues and profit (HL)
6.1 Production in the short run: the law of diminishing returns
6.2 Introduction to costs of production: economic costs
6.3 ..................................
Chapter 7: The theory of the firm II: Market structures (HL)
7.1 Perfect competition
7.2 Monopoly
7.3 ..................................
Chapter 8: The level of overall economic activity
8.1 Economic activity
8.2 Measures of economic activity
8.3 ..................................
Chapter 9: Aggregate demand and aggregate supply
9.1 Aggregate demand (AD) and the aggregate demand curve
9.2 Short-run aggregate supply and short-run equilibrium in the AD-AS model
9.3 ..................................
Chapter 10: Macroeconomic objectives I: Low unemployment, low and stable rate of inflation
10.1 Low unemployment
10.2 Low and stable rate of inflation
10.3 Topics on inflation (HL)
Chapter 11: Macroeconomic objectives II: Economic growth and equity in the distribution of income
11.1 Economic growth
11.2 Equity in the distribution of income
Chapter 12: Demand-side and supply-side policies
12.1 Introduction to demand-side policies
12.2 Fiscal policy12.3 Monetary policy
12.3 ..................................
Chapter 13: International trade
13.1 The benefits of trade
13.2 Free trade: absolute and comparative advantage (HL)
13.3 ..................................
Chapter 14: Exchange rates and the balance of payments
14.1 Freely floating exchange rates
14.2 Government intervention
14.3 ..................................
Chapter 15: Economic integration and the terms of trade
15.1 Economic integration
15.2 Terms of trade (HL)
Chapter 16: Understanding economic development
16.1 Economic growth and economic development
16.2 Measuring economic development
Chapter 17: Topics in economic development
17.1 The role of domestic factors
17.2 The role of international trade barriers
17.3 Trade strategies for economic growth and development
Chapter 18: Foreign sources of finance and foreign debt
18.1 The meaning of foreign sources of finance
18.2 Foreign direct investment and multinational corporations (MNCs)
18.3 ..................................
Chapter 19: Consequences of economic growth and the balance between markets and intervention
19.1 Consequences of economic growth
19.2 Balance between markets and intervention

Thành tích học sinh