Giới thiệu

IB Chemistry là khóa học kéo dài 2 năm (trình độ Cơ bản hoặc Nâng cao) nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức nền tảng quan trọng của ngành Hoá học.

Khóa học giúp học sinh phát triển khả năng phân tích phê bình tài liệu khoa học và phát triển kỹ năng thao tác và thực nghiệm cần thiết để thực hiện các cuộc điều tra khoa học cấp đại học. Học sinh sẽ được yêu cầu thể hiện kiến thức về phương pháp thực nghiệm, thu thập dữ liệu và giải thích dữ liệu thực.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Topic 1: Stoichiometric relationships
1.1 Introduction to the particulate nature of matter and chemical change
1.2 The mole concept
1.3 Reacting masses and volumes
Topic 2: Atomic structure
2.1 The nuclear atom
2.2 Electron configuration
2.3 Electrons in atoms (HL)
Topic 3: The periodic table
3.1 The periodic table
3.2 Physical properties
3.3 First-row d-block elements (HL)
3.4 Coloured complexes (HL)
Topic 4: Chemical bonding and structure
4.1 Ionic bonding and structure
4.2 Covalent bonding
4.3 Covalent structures
4.4 Intermolecular forces
4.5 Metallic bonding
4.6 Covalent bonding and electron domains and molecular geometries (HL)
4.7 Hybridisation (HL)
Topic 5: Energetics/thermochemistry
5.1 Measuring energy changes
5.2 Hess’s law
5.3 Bond enthalpies
5.4 Energy cycles (HL)
5.5 Entropy and spontaneity (HL)
Topic 6: Chemical kinetics
6.1 Collision theory and rate of reaction
6.2 Rate expression and reaction mechanism (HL)
6.3 Activation energy (HL)
Topic 7: Equilibrium
7.1 Equilibrium
7.2 The equilibrium law (HL)
Topic 8: Acids and bases
8.1 Theories of acids and bases
8.2 Lewis acids and bases (HL)
8.3 Properties of acids and bases
8.4 The pH scale
8.5 Strong and weak acids and bases
8.6 Acid deposition
8.7 Calculations involving acids and bases (HL)
8.8 pH curves (HL)
Topic 9: Redox processes
9.1 Oxidation and reduction
9.2 Electrochemical cells
9.3 Electrochemical cells (HL)
Topic 10: Organic chemistry
10.1 Fundamentals of organic chemistry
10.2 Functional group chemistry
10.3 Types of organic reactions (HL)
10.4 Synthetic routes (HL)
10.5 5 Stereoisomerism (HL)
Topic 11: Measurement and data processing
11.1 Uncertainties and errors in measurements and results
11.2 Graphical techniques
11.3 Spectroscopic identification of organic compounds
11.4 Spectroscopic identification of organic compounds (HL)

Thành tích học sinh