Giới thiệu

IB Biology là khóa học kéo dài 2 năm (trình độ Cơ bản hoặc Nâng cao) nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức nền tảng quan trọng của ngành Sinh học.

Khóa học được thiết kế xoay quanh 4 khái niệm Sinh học cơ bản: Cấu trúc và chức năng, Tính phổ biến và tính đa dạng, Cân bằng hệ thống và Tiến hóa.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi IB
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi IB
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu IB
Hỗ trợ hoàn thành EE, IA, TOK
Nội dung khóa học
Topic 1: Cell Biology
1.1 Introduction to cells
1.2 Ultrastructure of cells
1.3 Membrane structure
1.4 Membrane transport
1.5 The origin of cells
1.6 Cell division
Topic 2: Molecular Biology
2.1 Molecules to metabolism
2.2 Water
2.3 Carbohydrates and lipids
2.4 Proteins
2.5 Enzymes
2.6 Structure of DNA and RNA
2.7 DNA replication, transcription and translation
2.8 Cell respiration
2.9 Photosynthesis
Topic 3: Genetics
3.1 Genes
3.2 Chromosomes
3.3 Meiosis
3.4 Inheritance
3.5 Genetic modification and biotechnology
Topic 4: Ecology
4.1 Species, communities and ecosystems
4.2 Energy flow
4.3 Carbon recycling
4.4 Climate change
Topic 5: Evolution and biodiversity
5.1 Evidence for evolution
5.2 Natural selection
5.3 Classification of biodiversity
5.4 Cladistics
Topic 6: Human physiology
6.1 Digestion and absorption
6.2 The blood system
6.3 Defence against infectious disease
6.4 Gas exchange
6.5 Neurons and synapses
6.6 Hormones, homeostasis and reproduction
Topic 7: Nucleic acids (HL)
7.1 DNA structure and replication
7.2 Transcription and gene expression
7.3 Translation
Topic 8: Metabolism, cell respiration and photosynthesis (HL)
8.1 Metabolism
8.2 Cell respiration
8.3 Photosynthesis
Topic 9: Plant biology (HL)
9.1 Transport in the xylem of plants
9.2 Transport in the phloem of plants
9.3 Growth in plants
9.4 Reproduction in plants
Topic 10: Genetics and evolution (HL)
10.1 Meiosis
10.2 Inheritance
10.3 Gene pools and speciation
Topic 11: Animal physiology (HL)
11.1 Antibody production and vaccination
11.2 Movement
11.3 The kidney and osmoregulation
11.4 Sexual reproduction

Thành tích học sinh