Giới thiệu

AP History là khóa học nhập môn về lịch sử Hoa Kỳ có nội dung tương đương với chương trình lịch sử dành cho sinh viên năm nhất đại học. Học sinh sẽ được trau dồi sự hiểu biết về lịch sử Hoa Kỳ từ khoảng năm 1491 Công Nguyên cho đến nay thông qua việc phân tích các nguồn lịch sử, cách kết nối và lập luận về lịch sử.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Period 1: 1491–1607
1.1 Native American societies before European contact
1.2 European exploration in the New World
1.3 The Columbian Exchange
1.4 Labor, slavery, and caste in the Spanish colonial system
1.5 Cultural interactions between Europeans, Native Americans, and Africans
Unit 2: Period 2: 1607–1754
2.1 How different European colonies developed and expanded
2.2 Transatlantic trade
2.3 Interactions between American Indians and Europeans
2.4 Slavery in the British colonies
2.5 Colonial society and culture
Unit 3: Period 3: 1754–1800
3.1 The Seven Years’ War
3.2 The American Revolution
3.3 The Articles of Confederation
3.4 The creation and ratification of the Constitution
3.5 Developing an American identity
3.6 Immigration to and migration within America
Unit 4: Period 4: 1800–1848
4.1 The rise of political parties
4.2 American foreign policy
4.3 Innovations in technology, agriculture, and business
4.4 Debates about federal power
4.5 The Second Great Awakening
4.6 Reform movements
4.7 The experience of African Americans
Unit 5: Period 5: 1844–1877
5.1 Manifest Destiny
5.2 The Mexican–American War
5.3 Attempts to resolve conflicts over the spread of slavery
5.4 The election of 1860 and Southern secession
5.5 The Civil War
5.6 Reconstruction
Unit 6: Period 6: 1865–1898
6.1 The settlement of the West
6.2 The "New South"
6.3 The rise of industrial capitalism
6.4 Immigration and migration
6.5 Reform movements
6.6 Debates about the role of government
Unit 7: Period 7: 1890–1945
7.1 Debates over imperialism
7.2 The Progressive movement
7.3 World War I
7.4 Innovations in communications and technology in the 1920s
7.5 The Great Depression and the New Deal
7.6 World War II
7.7 Postwar diplomacy
Unit 8: Period 8: 1945–1980
8.1 The Cold War and the Red Scare
8.2 America as a world power
8.3 The Vietnam War
8.4 The Great Society
8.5 The African American civil rights movement
8.6 Youth culture of the 1960s
Unit 9: Period 9: 1980–Present
9.1 Reagan and conservatism
9.2 The end of the Cold War
9.3 Shifts in the economy
9.4 Migration and immigration
9.5 Challenges of the 21st century

Thành tích học sinh