Giới thiệu

AP Physics C: Mechanics khám phá các khái niệm như chuyển động học; Các định luật của Newton về chuyển động, công, năng lượng và công suất; hệ thống các hạt và động lượng tuyến tính; Vòng xoay; dao động; và lực hấp dẫn. Học sinh sẽ thực hiện công việc thực hành trong phòng thí nghiệm và các hoạt động trong lớp để điều tra các hiện tượng và sử dụng phép tính để giải quyết vấn đề.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Kinematics
1.1 Kinematics in one dimension
1.2 Kinematics in two dimensions
Unit 2: Newton’s Laws of Motion
2.1 Newton’s laws of motion: first and second law
2.2 Circular motion
2.3 Newton’s laws of motion: third law
Unit 3: Work, Energy, and Power
3.1 Work–energy theorem
3.2 Forces and potential energy
3.3 Conservation of energy
3.4 Power
Unit 4: Systems of Particles and Linear Momentum
4.1 Center of mass
4.2 Impulse and momentum
4.3 Conservation of linear momentum, collisions
Unit 5: Rotation
5.1 Torque and rotational statics
5.2 Rotational kinematics
5.3 Rotational dynamics and energy
5.4 Angular momentum and its conservation
Unit 6: Oscillations
6.1 Simple harmonic motion, springs, and pendulums
Unit 7: Gravitation
7.1 Gravitational forces
7.2 Orbits of planets and satellites

Thành tích học sinh