Giới thiệu

AP Physics 1: Algebra-Based tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của Vật lý khi bạn khám phá cơ học Newton; công, năng lượng và công suất; sóng cơ học và âm thanh; và các mạch điện đơn giản. Học sinh sẽ thực hiện công việc trong phòng thí nghiệm để điều tra các hiện tượng.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Kinematics
1.1 Position, velocity, and acceleration
1.2 Representations of motion
Unit 2: Dynamics
2.1 Systems
2.2 The gravitational field
2.3 Contact forces
2.4 Newton’s First Law
2.5 Newton’s Third Law and free-body diagrams
2.6 Newton’s Second Law
2.7 Applications of Newton’s Second Law
Unit 3: Circular Motion and Gravitation
3.1 Vector fields
3.2 Fundamental forces
3.3 Gravitational and electric forces
3.4 Gravitational field/acceleration due to gravity on different planets
3.5 Inertial vs. gravitational mass
3.6 Centripetal acceleration vs. centripetal force
3.7 Free-body diagrams for objects in uniform circular motion
Unit 4: Energy
4.1 Open and closed systems: Energy
4.2 Work and mechanical energy
4.3 Conservation of energy, the work–energy principle, and power
Unit 5: Momentum
5.1 Momentum and impulse
5.2 Representations of changes in momentum
5.3 Open and closed systems: momentum
5.4 Conservation of linear momentum
Unit 6: Simple Harmonic Motion
6.1 Period of simple harmonic oscillators
6.2 Energy of a simple harmonic oscillator
Unit 7: Torque and Rotational Motion
7.1 Rotational kinematics
7.2 Torque and angular acceleration
7.3 Angular momentum and torque
7.4 Conservation of angular momentum
Unit 8: Electric Charge and Electric Force
8.1 Conservation of charge
8.2 Electric charge
8.3 Electric force
Unit 9: DC Circuits
9.1 Definition of a circuit
9.2 Resistivity
9.3 Ohm’s law, Kirchhoff’s loop rule (resistors in series and parallel)
9.4 Kirchhoff’s junction rule, Ohm’s law (resistors in series and parallel)
Unit 10: Mechanical Waves and Sound
10.1 The properties and behavior of waves that travel through a medium such as air or water

Thành tích học sinh