Giới thiệu

AP Microeconomics nghiên cứu các nguyên tắc kinh tế học áp dụng cho hành vi của các cá nhân trong một hệ thống kinh tế. Học sinh sẽ sử dụng đồ thị, biểu đồ và dữ liệu để phân tích, mô tả và giải thích các khái niệm kinh tế.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Basic Economic Concepts
1.1 Scarcity
1.2 Resource allocation and economic systems
1.3 The Production Possibilities Curve
1.4 Comparative advantage and gains from trade
1.5 Cost-benefit analysis
1.6 Marginal analysis and consumer choice
Unit 2: Supply and Demand
2.1 Demand
2.2 Supply
2.3 Elasticity
2.4 Market equilibrium, disequilibrium, and changes in equilibrium
2.5 The effects of government intervention in markets
2.6 International trade and public policy
Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model
3.1 The production function
3.2 Short-run and long-run production costs
3.3 Types of profit
3.4 Profit maximization
3.5 Perfect competition
Unit 4: Imperfect Competition
4.1 Monopoly
4.2 Price discrimination
4.3 Monopolistic competition
4.4 Oligopoly and game theory
Unit 5: Factor Markets
5.1 Introduction to factor markets
5.2 Changes in factor demand and factor supply
5.3 Profit-maximizing behavior in perfectly competitive factor markets
5.4 Monopsonistic markets
Unit 6: Market Failure and the Role of Government
6.1 Socially efficient and inefficient market outcomes
6.2 Externalities
6.3 Public and private goods
6.4 The effects of government intervention in different market structures
6.5 Income and wealth inequality

Thành tích học sinh