Giới thiệu

AP Macroeconomics khám phá các nguyên tắc kinh tế học áp dụng cho toàn bộ hệ thống kinh tế. Học sinh sẽ sử dụng đồ thị, biểu đồ và dữ liệu để phân tích, mô tả và giải thích các khái niệm kinh tế.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Basic Economic Concepts
1.1 Scarcity
1.2 Opportunity cost and the Production Possibilities Curve
1.3 Comparative advantage and gains from trade
1.4 Supply and demand
1.5 Market equilibrium, disequilibrium, and changes in equilibrium
Unit 2: Economic Indicators and the Business Cycle
2.1 The circular flow and GDP
2.2 Unemployment
2.3 Price indices and inflation
2.4 Real vs. nominal GDP
2.5 Business cycles
Unit 3: National Income and Price Determination
3.1 Aggregate demand
3.2 Short-run and long-run aggregate supply
3.3 Equilibrium and changes in the Aggregate Demand-Aggregate Supply Model
3.4 Fiscal policy
Unit 4: Financial Sector
4.1 Financial assets
4.2 Definition, measurement, and functions of money
4.3 Banking and the expansion of the money supply
4.4 Monetary policy
Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies
5.1 The Phillips Curve
5.2 Money growth and inflation
5.3 Government deficits and national debt
5.4 Crowding out
5.5 Economic growth

Thành tích học sinh