Giới thiệu

AP Human Geography cung cấp cho học sinh cách nghiên cứu có hệ thống về các mô hình và quá trình đã hình thành nên sự thay đổi của con người trên Trái đất. Học sinh sử dụng các khái niệm không gian và cảnh quan để phân tích về tổ chức xã hội của con người và hậu quả của nó đối với môi trường. Khóa học cũng đào sâu về các phương pháp và công cụ mà các nhà địa lý ứng dụng trong khoa học và thực hành.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Thinking Geographically
1.1 Different types of maps and what they tell you
1.2 How geographers collect and use data
1.3 Spatial relationships and patterns
1.4 Data analysis at different scales (for example, global, national, local)
1.5 How geographers define regions
Unit 2: Population and Migration Patterns and Processes
2.1 Population density and how it affects society and the environment
2.2 Theories of population growth and decline
2.3 Population and immigration policies and their effects
2.4 The causes and effects of migration
Unit 3: Cultural Patterns and Processes
3.1 The different ways that cultural practices spread
3.2 Historical forces, such as colonialism and trade, that affect cultural patterns
3.3 Modern forces, such as globalization, that affect cultural patterns
3.4 Why different religions spread in different ways
Unit 4: Political Patterns and Processes
4.1 Types of political entities such as nations and nation-states
4.2 The ideas and forces that shaped the political boundaries of the modern world
4.3 Forms of government such as unitary states and federal states
4.4 The factors that lead to states breaking apart
Unit 5: Agriculture and Rural Land-Use Patterns and Processes
5.1 How physical geography influences farming practices
5.2 The origins and spread of agriculture
5.3 The Green Revolution
5.4 How farming practices affect the environment and society
Unit 6: Cities and Urban Land-Use Patterns and Processes
6.1 The factors that drive the growth of cities and suburbs
6.2 Globalization and cities
6.3 City infrastructure
6.4 Urban design initiatives and practices
Unit 7: Industrial and Economic Development Patterns and Processes
7.1 The Industrial Revolution
7.2 Economic sectors and patterns
7.3 How economic development affects the roles of women
7.4 Trade and the world economy

Thành tích học sinh