Giới thiệu

AP Environmental Science khám phá và nghiên cứu các mối quan hệ của thế giới tự nhiên và phân tích các vấn đề môi trường, cả tự nhiên lẫn nhân tạo. Học sinh sẽ tham gia vào các cuộc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và cả công việc thực địa.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: The Living World: Ecosystems
1.1 Introduction to ecosystems
1.2 Terrestrial and aquatic biomes
1.3 Primary productivity
1.4 Carbon, nitrogen, phosphorus, and water cycles
1.5 Trophic levels
1.6 The flow of energy in an ecosystem and the 10% rule
1.7 Food chains and food webs
Unit 2: The Living World: Biodiversity
2.1 Introduction to biodiversity
2.2 Ecosystem services
2.3 Island biogeography
2.4 Ecological tolerance
2.5 Natural disruptions to ecosystems
2.6 Ecological succession
Unit 3: Populations
3.1 Generalist and specialist species
3.2 Survivorship curves
3.3 Population growth and resource availability
3.4 Age structure diagrams
3.5 Human population dynamics
Unit 4: Earth Systems and Resources
4.1 Tectonic plates
4.2 Soil formation and erosion
4.3 Earth's atmosphere
4.4 Global wind patterns
4.5 Earth's geography and climate
Unit 5: Land and Water Use
5.1 The tragedy of the commons
5.2 The Green Revolution
5.3 Types and effects of irrigation
5.4 Pest-control methods
5.5 Meat production methods and overfishing
5.6 The impacts of mining
5.7 Urbanization and ecological footprints
5.8 Introduction to sustainable practices including crop rotation and aquaculture
Unit 6: Energy Resources and Consumption
6.1 Energy sources and fuel types, including fossil fuels, ethanol, and nuclear power
6.2 Global energy consumption and distribution of natural resources
6.3 Natural sources of energy, including solar power, wind, geothermal, and hydroelectric power
6.4 Energy conservation methods
Unit 7: Atmospheric Pollution
7.1 Introduction to air pollution
7.2 Photochemical smog
7.3 Indoor air pollution
7.4 Methods to reduce air pollutants
7.5 Acid rain
7.6 Noise pollution
Unit 8: Aquatic and Terrestrial Pollution
8.1 Sources of pollution
8.2 Human impact on ecosystems
8.3 Thermal pollution
8.4 Solid waste disposal and waste reduction methods
8.5 Pollution and human health
8.6 Pathogens and infectious diseases
Unit 9: Global Change
9.1 Ozone depletion
9.2 Global climate change
9.3 Ocean warming and acidification
9.4 Invasive species
9.5 Human impacts on diversity

Thành tích học sinh