Giới thiệu

AP Calculus BC khám phá các khái niệm, phương pháp và ứng dụng của phép tính vi phân và tích phân, bao gồm các chủ đề như tham số, cực và hàm véc-tơ và chuỗi. Học sinh sẽ thực hiện các thí nghiệm và điều tra cũng như giải quyết các vấn đề bằng cách áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Limits and Continuity
1.1 How limits help us to handle change at an instant
1.2 Definition and properties of limits in various representations
1.3 ..................................
Unit 2: Differentiation: Definition and Fundamental Properties
2.1 Defining the derivative of a function at a point and as a function
2.2 Connecting differentiability and continuity
2.3 ..................................
Unit 3: Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions
3.1 The chain rule for differentiating composite functions
3.2 Implicit differentiation
3.3 ..................................
Unit 4: Contextual Applications of Differentiation
4.1 Identifying relevant mathematical information in verbal representations of real-world problems involving rates of change
4.2 Applying understandings of differentiation to problems involving motion
4.3 ..................................
Unit 5: Analytical Applications of Differentiation
5.1 Mean Value Theorem and Extreme Value Theorem
5.2 Derivatives and properties of functions
5.3 ..................................
Unit 6: Integration and Accumulation of Change
6.1 Using definite integrals to determine accumulated change over an interval
6.2 Approximating integrals with Riemann Sums
6.3 ..................................
Unit 7: Differential Equations
7.1 Interpreting verbal descriptions of change as separable differential equations
7.2 Sketching slope fields and families of solution curves
7.3 ..................................
Unit 8: Applications of Integration
8.1 Determining the average value of a function using definite integrals
8.2 Modeling particle motion
8.3 ..................................
Unit 9: Parametric Equations, Polar Coordinates, and Vector-Valued Functions
9.1 Finding derivatives of parametric functions and vector-valued functions
9.2 Calculating the accumulation of change in length over an interval using a definite integral
9.3 ..................................
Unit 10: Infinite Sequences and Series
10.1 Applying limits to understand convergence of infinite series
10.2 Types of series: Geometric, harmonic, and p-series
10.3 ..................................

Thành tích học sinh