Giới thiệu

AP Calculus AB khám phá các khái niệm, phương pháp và ứng dụng của phép tính vi phân và tích phân. Học sinh sẽ làm việc để hiểu cơ sở lý thuyết và giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Limits and Continuity
1.1 How limits help us to handle change at an instant
1.2 Definition and properties of limits in various representations
1.3 ..................................
Unit 2: Differentiation: Definition and Fundamental
2.1 Properties
2.2 Defining the derivative of a function at a point and as a function
2.3 ..................................
Unit 3: Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions
3.1 Identifying relevant mathematical information in verbal representations of real-world problems involving rates of change
3.2 Applying understandings of differentiation to problems involving motion
3.3 ..................................
Unit 4: Contextual Applications of Differentiation
4.1 Identifying relevant mathematical information in verbal representations of real-world problems involving rates of change
4.2 Applying understandings of differentiation to problems involving motion
4.3 ..................................
Unit 5: Analytical Applications of Differentiation
5.1 Mean Value Theorem and Extreme Value Theorem
5.2 Derivatives and properties of functions
5.3 ..................................
Unit 6: Integration and Accumulation of Change
6.1 Using definite integrals to determine accumulated change over an interval
6.2 Approximating integrals using Riemann Sums
6.3 ..................................
Unit 7: Differential Equations
7.1 Interpreting verbal descriptions of change as separable differential equations
7.2 Sketching slope fields and families of solution curves
7.3 ..................................
Unit 8: Applications of Integration
8.1 Determining the average value of a function using definite integrals
8.2 Modeling particle motion
8.3 ..................................

Thành tích học sinh