Giới thiệu

AP Biology giúp học viên trau dồi hiểu biết của mình về Sinh học thông qua các nghiên cứu trong quá trình khám phá các chủ đề: Tiến hóa, Tế bào và Năng lượng, Di truyền học, Hệ sinh thái…

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Chemistry of Life
1.1 The structure and chemical properties of water
1.2 The makeup and properties of macromolecules
1.3 The structure of DNA and RNA
Unit 2: Cell Structure and Function
2.1 Cellular components and functions of those components
2.2 Cell interaction with its environment
2.3 The cell membrane structure and function
2.4 Cell regulatory mechanisms like osmosis and selective permeability
2.5 Cellular compartmentalization
Unit 3: Cellular Energetics
3.1 The structure and function of enzymes
3.2 The role of energy in living systems
3.3 The processes of photosynthesis
3.4 The processes of cellular respiration
3.5 Molecular diversity and cellular response to environmental changes
Unit 4: Cell Communication and Cell Cycle
4.1 The mechanisms of cell communication
4.2 Signal transduction
4.3 Cellular responses and feedback mechanisms
4.4 The events in a cell cycle
Unit 5: Heredity
5.1 The process and function of meiosis
5.2 The concepts genetic diversity
5.3 Mendel’s laws and probability
5.4 Non-mendelian Inheritance
5.5 Factors affecting inheritance and gene expression
Unit 6: Gene Expression and Regulation
6.1 The roles and functions of DNA and RNA
6.2 The mechanisms of gene expression
6.3 How genotype affects phenotype
6.4 Mutations, genetic diversity, and natural selection
6.5 Genetic engineering and biotechnology
Unit 7: Natural Selection
7.1 Evidential support for evolution and common ancestry
7.2 The mechanisms of natural selection and speciation
7.3 Environmental and human-caused factors in evolution
7.4 Charting species ancestry through phylogenetic trees and cladograms
7.5 Extinction
7.6 Models of the origin of life on Earth
Unit 8: Ecology
8.1 Communication and responses to environmental changes
8.2 Energy flow within and across ecosystems
8.3 Factors in the growth, density, and success of populations
8.4 Factors in community and ecosystem dynamics
8.5 Invasive species, human interaction, and environmental changes

Thành tích học sinh