Giới thiệu
Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Topic 1: Getting started with the Critical Path
1.1 Skills and knowledge
1.2 Global issues
1.3 Following the Critical Path
1.4 Time management
Topic 2: Introducing deconstruction: analysing and evaluating arguments and evidence
2.1 Advanced reading skills
2.2 Identifying arguments
2.3 Evaluating arguments
2.4 Evaluating the structure of arguments
2.5 Evaluating the evidence supporting an argument
2.6 Evaluating the context of arguments
Topic 3: Deconstruction with reconstruction: organising sources and perspectives
3.1 Identifying perspectives
3.2 Locating sources of perspectives
Topic 4: Deconstruction, reconstruction and reflection: planning the essay
4.1 Why essays?
4.2 Choosing and building essays for Global Perspectives & Research
4.3 Effective essay questions
4.4 Writing questions and clarifying terms
Topic 5: Communication: writing the essay
5.1 Structuring your essay
5.2 Effective introductions
5.3 The main body of the essay
5.4 Effective conclusions
5.5 Language for academic essays
5.6 Citation and referencing
Topic 6: Collaboration: introducing the team project
6.1 Working with other people
6.2 The requirements of the team project
6.3 Selecting suitable problems and identifying solutions
6.4 The team project and the Critical Path
Topic 7: Communication: team project presentations
7.1 Audience, purpose and context
7.2 Preparing for your presentation
7.3 Organising your presentation
7.4 Supporting your presentation with visuals
7.5 Using language to engage your audience
7.6 Producing a transcript
7.7 Developing an effective personal performance
Topic 8: Reflection: reflecting on your team project
8.1 The process of reflection
8.2 Reflecting on collaboration
8.3 Reflecting on learning
Topic 9: The research report
9.1 What is the research report?
9.2 Choosing and developing your topic
9.3 Undertaking research and writing a log
9.4 Finding, building and evaluating perspectives
9.5 Using research methods and selecting a methodology
9.6 Writing and referencing your report

Thành tích học sinh