Giới thiệu

A Level Math bao gồm Đại số, Hình học, Lượng giác và Giải tích hình thành nên các khối cơ bản của môn học. Học viên còn được học ứng dụng toán học với các chủ đề như mạng lưới, thuật toán, năng lượng, chuyển động, xác suất, xử lý dữ liệu, thử nghiệm giả thuyết…

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Topic 1: Roots of polynomial equations
1.1 Quadratics
1.2 Cubics
1.3 ..................................
Topic 2: Rational functions
2.1 Vertical asymptotes
2.2 Oblique asymptotes
2.3 ..................................
Topic 3: Summation of series
3.1 The summation formulae Er, Era, Er3
3.2 Converging series
Topic 4: Matrices 1
4.1 Matrix operations
4.2 The inverse matrix
4.3 ..................................
Topic 5: Polar coordinates
5.1 The polar system
5.2 Applications of polar coordinates
Topic 6: Vectors
6.1 The vector product rule
6.2 Vector equation of a line
6.3 Planes
Topic 7: Proof by induction
7.1 The inductive process
7.2 Proof by induction for divisibility
Topic 8: Continuous random variables
8.1 The probability density function
8.2 The cumulative distribution function
8.3 ..................................
Topic 9: Inferential statistics
9.1 t-distribution
9.2 Hypothesis tests concerning the difference in means
9.3 ..................................
Topic 10: Chi-squared tests
10.1 Forming hypotheses
10.2 Goodness of fit for discrete distributions
10.3 ..................................
Topic 11: Non-parametric tests
11.1 Non-parametric tests
11.2 Single-sample sign test
11.3 ..................................
Topic 12: Probability generating functions
12.1 The probability generating function
12.2 Mean (E(X)) and variance (Var(X)) using the probability generating function
12.3 ..................................
Topic 13: Projectiles
13.1 Motion in the vertical plane
13.2 The Cartesian equation of the trajectory
Topic 14: Equilibrium of a rigid body
14.1 The moment of a force
14.2 Centres of mass of rods and laminas
14.3 ..................................
Topic 15: Circular motion
15.1 Horizontal circles
15.2 The 3-dimensional case
15.3 Vertical circles
Topic 16: Hooke's law
16.1 Hooke's law
16.2 Elastic potential energy
16.3 The work-energy principle
Topic 17: Linear motion under a variable force
17.1 Acceleration with respect to time
17.2 Acceleration with respect to displacement
Topic 18: Momentum
18.1 Impulse and the conservation of momentum
18.2 Oblique collisions and other examples
Topic 19: Hyperbolic functions
19.1 Exponential forms of hyperbolic functions
19.2 Hyperbolic identities
19.3 ..................................
Topic 20: Matrices 2
20.1 Eigenvalues and eigenvectors
20.2 Matrix algebra
20.3 ..................................
Topic 21: Differentiation
21.1 Implicit functions
21.2 Parametric equations
21.3 ..................................
Topic 22: Integration
22.1 Integration techniques
22.2 Reduction formulae
22.3 ..................................
Topic 23: Complex numbers
23.1 de Moivre's theorem
23.2 Powers of sine and cosine
23.3 ..................................
Topic 24: Differential equations
24.1 First order differential equations
24.2 Second order differential equations: The homogeneous case
24.3 ..................................

Thành tích học sinh