Giới thiệu

A Level English Language cung cấp cho học sinh khả năng học tập chuyên sâu về tiếng Anh và sử dụng ngôn ngữ này trong nhiều hoàn cảnh từ đơn giản đến phức tạp. Học sinh sẽ được học cách đọc hiểu và viết luận dựa trên nhiều loại văn bản thuộc nhiều hình thức, phong cách và ngữ cảnh khác nhau, đồng thời thúc đẩy các kỹ năng giao tiếp, nghiên cứu và phân tích ngôn ngữ. Thông qua môn học, học sinh còn có thêm kiến thức và hiểu biết về các đặc điểm và vấn đề của tiếng Anh dưới góc độ ngôn ngữ học, từ đó sẽ tích lũy được các kỹ năng sử dụng tiếng Anh rõ ràng, chính xác, sáng tạo và hiệu quả cho các mục đích và đối tượng khác nhau.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Section 1: Introduction to AS Level English Language
1.1 Understanding context, audience and purpose
1.2 Understanding form and structure
1.3 Exploring language and style
1.4 Voice and viewpoint
1.5 Analysing texts
1.6 Key writing skills
Section 2: Exploring text types
2.1 Personal writing
2.2 Writing to review and comment
2.3 Writing to persuade and advise
2.4 Writing to argue and discuss
2.5 Writing to narrate and describe
Section 3: Reading skills - directed response
3.1 What is directed response?
3.2 Planning your directed response
3.3 Matching tone to purpose and audience
3.4 Comparing form, structure and language
3.5 Practice and self-assessment
Section 4: Reading skills - text analysis
4.1 What is text analysis?
4.2 Understanding and analysing the text
4.3 Planning your response
4.4 Practice and self-assessment
Section 5: Writing skills - shorter writing and reflective commentary
5.1 What is shorter writing and reflective commentary?
5.2 Developing a shorter written response
5.3 Writing a reflective commentary
5.4 Practice and self-assessment
Section 6: Writing skills - extended writing
6.1 What is extended writing?
6.2 Developing an imaginative or descriptive response
6.3 Developing a discursive response
6.4 Developing a critical response or review
6.5 Practice and self-assessment
Section 7: Language change
7.1 How has English changed?
7.2 How language changes
7.3 Language change in the digital world
7.4 Theories of language change
7.5 Collecting and analysing data
7.6 Measuring language change
7.7 Practice and self-assessment
Section 8: Child language acquisition
8.1 Features of spoken language
8.2 Conversational interaction
8.3 Transcribing speech
8.4 The main stages of early language development
8.5 Language development from five to eight years
8.6 The functions of children's language
8.7 Theories of language acquisition
8.8 Practice and self-assessment
Section 9: English in the world
9.1 The status of English
9.2 Whose English is it anyway?
9.3 Varieties of English
9.4 British and American English
9.5 Language dominance and language death
9.6 Practice and self-assessment
Section 10: Language and the self
10.1 Language and self-identity
10.2 Theories of language and self-identity
10.3 Language and thought
10.4 Language and social identity
10.5 Teenage and gender group identity
10.6 The language of inclusion and exclusion
10.7 Speech sounds and accents
10.8 Practice and self-assessment

Thành tích học sinh