Giới thiệu

Khóa học A Level Economics bao gồm các khía cạnh khác chuyên sâu hơn của kinh tế như hệ thống giá, sự can thiệp của chính phủ, tỉ lệ thương mại và giao thương quốc tế, sự đo lường và đánh giá các vấn đề việc làm, lạm phát, các lý thuyết kinh tế vĩ mô, các chính sách kinh tế… Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có khả năng phân tích, đánh giá chuyên nghiệp các thông tin kinh tế có ích cho công việc hoặc các nghiên cứu sâu hơn về kinh tế.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Topic 1: Basic economic ideas and resource allocation (AS Level)
1.1 Scarcity, choice and opportunity cost
1.2 Economic methodology
1.3 Factors of production
1.4 Resource allocation in different economic systems
1.5 Production possibility curves
1.6 Classification of goods and services
Topic 2: The price system and the micro economy (AS Level)
2.1 Demand and supply curves
2.2 Price elasticity, income elasticity and cross-elasticities of demand
2.3 Price elasticity of supply
2.4 The interaction of demand and supply
2.5 Consumer and producer surplus
Topic 3: Government microeconomic intervention (AS Level)
3.1 Reasons for government interventions in markets
3.2 Methods and effects of government interventions in markets
3.3 Addressing income and wealth inequality
Topic 4: The macro economy (AS Level)
4.1 National income statistics
4.2 Introduction to the circular flow of income
4.3 Aggregate demand (AD) and aggregate supply (AS) analysis
4.4 Economic growth
4.5 Unemployment
4.6 Price stability
Topic 5: Government macroeconomic intervention (AS Level)
5.1 Government macroeconomic policy objectives
5.2 Fiscal policy
5.3 Monetary policy
5.4 Supply-side policy
Topic 6: International economic issues (AS Level)
6.1 The reasons for international trade
6.2 Protectionism
6.3 Current account of the balance of payments
6.4 Exchange rates
6.5 Policies to correct imbalances in the current account of the balance of payments
Topic 7: The price system and the micro economy (A Level)
7.1 Utility
7.2 Indifference curves and budget lines
7.3 Efficiency and market failure
7.4 Private costs and benefits, externalities and social costs and benefits
7.5 Types of cost, revenue and profit, short-run and long-run production
7.6 Different market structures
7.7 Growth and survival of firms
7.8 Differing objectives and policies of firms
Topic 8: Government microeconomic intervention (A Level)
8.1 Government policies to achieve efficient resource allocation and correct market failure
8.2 Equity and redistribution of income and wealth
8.3 Labour market forces and government intervention
Topic 9: The macro economy (A Level)
9.1 The circular flow of income
9.2 Economic growth and sustainability
9.3 Employment and unemployment
9.4 Money and banking
Topic 10: Government macroeconomic issues (A Level)
10.1 Government macroeconomic policy objectives
10.2 Links between macroeconomic problems and their interrelatedness
10.3 Effectiveness of policy options to meet all macroeconomic objectives
Topic 11: International economic issues (A Level)
11.1 Policies to correct disequilibrium in the balance of payments
11.2 Exchange rates
11.3 Economic development
11.4 Characteristics of countries at different levels of development
11.5 Relationship between countries at different levels of development
11.6 Globalisation

Thành tích học sinh