Giới thiệu

A level Chemistry được xây dựng dựa trên các kỹ năng có được ở IGCSE (hoặc tương đương). Các chủ đề bao gồm các khái niệm lý thuyết nền tảng cho các môn học, một số ứng dụng hiện tại của Hoá học bằng tiếng Anh và kỹ năng thực hành tiên tiến về nguyên tử và các lực, phản ứng hóa học, liên kết hóa học…

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Topic 1: Atomic structure
Topic 2: Electrons in atoms
Topic 3: Atoms, molecules and stoichiometry
Topic 4: Chemical bonding
Topic 5: States of matter
Topic 6: Enthalpy changes
Topic 7: Redox reactions
Topic 8: Equilibria
Topic 9: Rates of reaction
Topic 10: Periodicity
Topic 11: Group 2
Topic 12: Group 17
Topic 13: Nitrogen
Topic 14: Introduction to organic chemistry
Topic 15: Hydrocarbons
Topic 16: Halogenoalkanes
Topic 17: Alcohols, esters, carboxylic acids
Topic 18: Carbonyl compounds
Topic 19: Lattice energy
Topic 20: Electrochemistry
Topic 21: Further aspects of equilibria
Topic 22: Reaction kinetics
Topic 23: Entropy and Gibbs free energy
Topic 24: Transition elements
Topic 25: Benzene and its compounds
Topic 26: Carboxylic acids and their derivatives
Topic 27: Organic nitrogen compounds
Topic 28: Polymerisation
Topic 29: Organic synthesis
Topic 30: Analytical chemistry

Thành tích học sinh