Giới thiệu

Kiến thức về kinh doanh học được ở khóa học IGCSE Business Studies sẽ là nền tảng cho A Level Business. Chương trình bao gồm các khía cạnh chuyên sâu và thực tế hơn về kinh doanh, các vấn đề kinh tế, môi trường, đạo đức, luật pháp, xã hội… Hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có khả năng đưa ra quyết định kinh doanh chính xác và gắn sát với tình huống thực tế nhất.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Unit 1: Business and its environment
1.1 Enterprise (AS level)
1.2 Business structure (AS level)
1.3 Size of business (AS level)
1.4 Business objectives (AS level)
1.5 Stakeholders in a business (AS level)
1.6 External influences on business activity (A level)
1.7 External economic influences on business activity (A level)
1.8 Business strategy (A level)
1.9 Corporate planning and implementation (A level)
Unit 2: Human resource management
2.1 Human resource management (AS level)
2.2 Motivation (AS level)
2.3 Management (AS level)
2.4 Organisational structure (A level)
2.5 Business communication (A level)
2.6 Leadership (A level)
2.7 Human resource management strategy (A level)
Unit 3: Marketing
3.1 The nature of marketing (AS level)
3.2 Market research (AS level)
3.3 The marketing mix – product and price (AS level)
3.4 The marketing mix – promotion and place (AS level)
3.5 Marketing analysis (A level)
3.6 Marketing strategy (A level)
Unit 4: Operations management
4.1 The nature of operations (AS level)
4.2 Inventory management (AS level)
4.3 Capacity utilisation and outsourcing (AS level)
4.4 Location and scale (A level)
4.5 Quality management (A level)
4.6 Operations strategy (A level)
Unit 5: Finance and accounting
5.1 Business finance (AS level)
5.2 Forecasting and managing cash flows (AS level)
5.3 Costs (AS level)
5.4 Budgets (AS level)
5.5 Financial statements (A level)
5.6 Analysis of published accounts (A level)
5.7 Investment appraisal (A level)
5.8 Finance and accounting strategy (A level)

Thành tích học sinh