Giới thiệu

Sau khi học và thi IGCSE Biology hoặc những khóa học có trình độ tương đương, học viên có thể học tiếp A Level Biology để học chuyên sâu hơn về Sinh học bằng tiếng Anh. Học A Level Biology học viên sẽ có thể theo học các chuyên ngành liên quan và nghiên cứu chuyên sâu ở các trường đại học hoặc theo một nghề nghiệp khoa học, đóng góp cho sự phát triển của loài người.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi A Level
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi
A Level
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu A Level
Hỗ trợ hoàn thành Coursework
Nội dung khóa học
Topic 1: Cell structure
1.1 Why cells?
1.2 Cell biology and microscopy
1.3 ..................................
Topic 2: Biological molecules
2.1 The building blocks of life
2.2 Monomers, polymers and macromolecules
2.3 ..................................
Topic 3: Enzymes
3.1 Mode of action of enzymes
3.2 Factors that affect enzyme action
3.3 ..................................
Topic 4: Cell membranes and transport
4.1 Phospholipid
4.2 Structure of membranes
4.3 ..................................
Topic 5: The mitotic cell cycle
5.1 Chromosomes
5.2 Mitosis
5.3 ..................................
Topic 6: Nucleic acid and protein synthesis
6.1 The structure of DNA and RNA
6.2 DNA replication
6.3 ..................................
Topic 7: Transport in plants
7.1 The transport needs of plants
7.2 Two systems: xylem and phloem
7.3 ..................................
Topic 8: Transport in mammals
8.1 Transport systems in animals
8.2 The mammalian cardiovascular system
8.3 ..................................
Topic 9: Gas exchange
9.1 Gas exchange
9.2 Lungs
9.3 ..................................
Topic 10: infectious diseases
10.1 Worldwide importance of infectious diseases
10.2 Cholera
10.3 ..................................
Topic 11: Immunity
11.1 Defence against diseases
11.2 Cells of the immune system
11.3 ..................................
Topic 12: Energy and respiration
12.1 The need for energy in living organisms
12.2 Work
12.3 ..................................
Topic 13: Photosynthesis
13.1 An energy transfer process
13.2 The light dependent reactions of photosynthesis
13.3 ..................................
Topic 14: Homeostasis
14.1 Internal environment
14.2 Control of homeostatic mechanisms
14.3 ..................................
Topic 15: Control and coordination
15.1 Nervous communication
15.2 Muscle contraction
15.3 ..................................
Topic 16: Inherited change
16.1 Homologous chromosomes
16.2 Two types of nuclear division
16.3 ..................................
Topic 17: Selection and evolution
17.1 Variation
17.2 Natural selection
17.3 ..................................
Topic 18: Classification, biodiversity and conservation
18.1 Ecosystems
18.2 Biodiversity
18.3 ..................................
Topic 19: Genetic technology
19.1 Genetic engineering
19.2 Tools for the gene technologist
19.3 ..................................

Thành tích học sinh