Giới thiệu

Toán học vốn là một bộ môn sáng tạo và có tính liên kết cao đã được phát triển qua nhiều thế kỷ. Nó cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, quan trọng đối với khoa học, công nghệ, kỹ thuật, tài chính, kế toán… Do đó, dù ở cấp độ nào thì học sinh cũng cần được cung cấp nền tảng cơ bản để trở nên thông thạo các nguyên tắc cơ bản của toán học, hiểu khái niệm và áp dụng kiến thức một cách chính xác, chứng minh bằng cách sử dụng ngôn ngữ toán học, giải quyết các vấn đề bằng cách áp dụng toán học vào các bài toán thông thường… Key Stage Math chính là môn học giúp học sinh đạt được những mục tiêu này.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Key Stage
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Key Stage
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Key Stage
Nội dung khóa học
Unit 1: Number
1.1 Understand and use place value for decimals, measures and integers of any size
1.2 Order positive and negative integers, decimals and fractions; use the number line as a model for ordering of the real numbers; use the symbols =, ≠, <, >, ≤, ≥
1.3 ..................................
Unit 2: Algebra
2.1 Use and interpret algebraic notation substitute numerical values into formulae and expressions, including scientific formulae
2.2 Understand and use the concepts and vocabulary of expressions, equations, inequalities, terms and factors
2.3 ..................................
Unit 3: Ratio, proportion and rates of change
3.1 Change freely between related standard units
3.2 Use scale factors, scale diagrams and maps
3.3 ..................................
Unit 4: Geometry and measures
4.1 Derive and apply formulae to calculate and solve problems
4.2 Calculate and solve problems involving: perimeters of 2-D shapes (including circles), areas of circles and composite shapes
4.3 ..................................
Unit 5: Probability
5.1 Record, describe and analyze the frequency of outcomes of simple probability experiments involving randomness, fairness, equally and unequally likely outcomes, using appropriate language and the 0-1 probability scale
5.2 Understand that the probabilities of all possible outcomes sum to 1
5.3 ..................................
Unit 6: Statistics
6.1 Describe, interpret and compare observed distributions of a single variable through: appropriate graphical representation involving discrete, continuous and grouped data; and appropriate measures of central tendency (mean, mode, median) and spread (range, consideration of outliers)
6.2 Construct and interpret appropriate tables, charts, and diagrams, including frequency tables, bar charts, pie charts, and pictograms for categorical data, and vertical line (or bar) charts for ungrouped and grouped numerical data
6.3 ..................................

Thành tích học sinh