Giới thiệu

Khoa học đã thay đổi cuộc sống của chúng ta và rất quan trọng đối với sự thịnh vượng của thế giới, vì vậy học sinh phải được phát triển kiến thức khoa học thông qua các lĩnh vực cụ thể của Sinh học, Hóa học và Vật lý. Key Stage Science giúp học sinh hiểu biết về bản chất, quy trình và phương pháp khoa học thông qua việc trả lời các câu hỏi khoa học về thế giới xung quanh. Từ đó, học sinh được trang bị kiến thức khoa học cần thiết để hiểu được các ứng dụng và ý nghĩa của khoa học trong tương lai.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi Key Stage
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi Key Stage
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu Key Stage
Nội dung khóa học
Unit 1: Working scientifically
Unit 2: Plants
2.1 Wild and garden plants
2.2 Flowering plants
2.3 How seeds and bulbs grow into mature plants?
2.4 How plants need water, light and a suitable temperature to grow and stay healthy?
Unit 3: Animals, including humans
3.1 Fish, amphibians, reptiles, birds and mammals
3.2 Carnivores, herbivores and omnivores
3.3 The basic needs of animals
3.4 The importance for humans of exercise
Unit 4: Uses of everyday materials
4.1 Wood
4.2 Plastic
4.3 Glass
4.4 Metal
4.5 Water
4.6 Rock
Unit 5: Seasonal changes
5.1 Changes across the four seasons
5.2 Weather associated with the seasons and how day length varies
Unit 6: Living things and their habitats
6.1 The differences between things that are living and dead
6.2 How different habitats provide for the basic needs of different kinds of animals and plants?
6.3 Microhabitats
6.4 Food chain

Thành tích học sinh