Giới thiệu

AP United States Government and Politics nghiên cứu các khái niệm và thể chế chính của hệ thống chính trị và văn hóa Hoa Kỳ. Học sinh sẽ đọc, phân tích và thảo luận về Hiến pháp Hoa Kỳ và các tài liệu khác cũng như hoàn thành một nghiên cứu hoặc dự án dân dụng ứng dụng.

Mục tiêu
Hệ thống hoá kiến thức trọng tâm môn học
Làm quen với hầu hết các dạng đề thi AP
Giảm áp lực và thời gian ôn tập cho học sinh
Nâng điểm môn học hiệu quả
Tăng khả năng tư duy độc lập trong nhiều tình huống
Tạo nền tảng vững chắc để tiến xa ở bậc học cao hơn
Điểm nổi bật
Đội ngũ giáo viên chất lượng, am hiểu tâm lý học sinh
Chương trình dạy theo chuẩn chương trình quốc tế
Tài liệu luyện thi độc quyền bám sát các dạng đề thi AP
Phương pháp dạy cá nhân hoá theo tiến độ học viên
Cam kết đậu AP
Hỗ trợ đăng ký thi AP
Nội dung khóa học
Unit 1: Foundations of American Democracy
1.1 The ideals of democracy as shown in the Declaration of Independence and the Constitution
1.2 Federalist and Anti-Federalist views on central government and democracy
1.3 Separation of powers and “checks and balances”
1.4 The relationship between the states and the federal government (federalism)
1.5 How federalism has been interpreted differently over time
Unit 2: Interactions Among Branches of Government
2.1 The structures, powers, and functions of each house of Congress
2.2 The roles and powers of the president
2.3 The roles and powers of the Supreme Court and other federal courts
2.4 The roles of the federal bureaucracy (departments, agencies, commissions, and government corporations)
Unit 3: Civil Liberties and Civil Rights
3.1 The intent of the Bill of Rights
3.2 The First Amendment (freedom of speech, freedom of religion, and freedom of the press) and how the Supreme Court has interpreted it
3.3 The Second Amendment (the right to bear arms) and how the Supreme Court has interpreted it
3.4 Supreme Court interpretations of other amendments
3.5 How the due process and equal protection clauses of the Fourteenth Amendment have motivated social movements
Unit 4: American Political Ideologies and Beliefs
4.1 How cultural and social factors affect citizens’ beliefs about government
4.2 How polls are used to gather data about public opinion
4.3 The ideologies of the Democratic and Republican parties
4.4 How political ideologies affect policy on economic and social issues
Unit 5: Political Participation
5.1 Laws that protect the right to vote
5.2 Why it’s hard for third parties and independent candidates to succeed
5.3 Interest groups and their influence
5.4 Campaign finance and its role in elections
5.5 The media’s role in elections

Thành tích học sinh